Školská rada

Vážení rodiče, Vaše podněty k činnosti školy můžete předávat předsedkyni školské rady paní Blance Douchové, která byla zvolena členkou rady za zákonné zástupce.

 

24. 10. – Volby do Školské rady (za zákonné zástupce nezletilých žáků, za pedagogické pracovníky) – 15:00 – 18:00 

Od 1. 1. 2018 začíná nové volební období  (funkční období členů rady je tři roky).

Zápis o průběhu a výsledcích voleb 2017

 

Školská rada při ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, České Budějovice pracuje od 19. 10. 2015 v tomto složení:

Blanka Douchová – předsedkyně školské rady

Alena Vejdovcová – místopředsedkyně školské rady

Věra Radová – členka školské rady, zapisovatelka

Zápis z jednání 19. 10. 2015

Zápis z jednání 13. 6. 2016

Zápis z jednání 10. 10. 2016

Zápis z jednání 17. 10. 2017

 

Školská rada při ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, České Budějovice pracovala od 1. 1. 2015 v tomto složení:

Irena Štrausová – předseda školské rady - do 31. 8. 2015

Alena Vejdovcová – místopředsedkyně školské rady

Věra Radová – členka školské rady, zapisovatelka

 

16. 3. 2015 - schůzka nových členů školské rady (volby - podzim 2014)

Zápis z jednání 16. 3. 2015

 

Dne 6. 10. 2015 se konaly doplňující volby do školské rady za zákonné zástupce, neboť členka školské rady za zákonné zástupce přestala být členkou rady před skončením funkčního období.

Zápis z průběhu voleb dne 6. 10. 2015

 

Činnost školské rady vychází ze školského zákona – zákon č. 561/2004 Sb., § 167 a §168:

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.