Zápis do MŠ Kališnická 5a 

 

Zápis pro školní rok 2018/2019

Základní informace jsou zpřístupněny na webovém portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/ 

Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis je tedy povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí!

Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud se už jeho dítě v mateřské škole nevzdělává. V případě, že již dítě (pro které je od 1. 9. 2018 předškolní vzdělávání povinné) do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání dítěte, vzdělávání v přípravné třídě, vzdělávání v zahraniční škole - jiný způsob vzdělávání je zákonný zástupce povinen oznámit řediteli MŠ).

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání - z roku 2017

Statutární město České Budějovice vydalo vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol. To znamená, že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.

Vyhláška o školských obvodech MŠ

 

Zásady pro přijímací řízení:

 1. Přijetí dětí probíhá na základě § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 3. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
 4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 5. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné kapacity školy.

Zápis do MŠ Kališnická 5a: 

Plakát:

Zápis do MŠ 2018 - plakát


Místo zápisu: MŠ, pavilon Berušek

Při zápisu vstupujte do MŠ zahradní brankou z ulice Vl. Rady (naproti ZŠ), zápis se koná v pavilonu Berušek, v kanceláři vedoucí učitelky MŠ Bc. Jitky Kopnické.

 

Vydávání žádostí (přihlášek): 3. 4. - 30. 4. 2018

Žádost je vydávána elektronicky. Tuto žádost naleznete od 3. 4. do 30. 4. 2018 na webových stránkách http://zapismscb.c-budejovice.cz . Žádost si dle pokynů na stránkách vyplňte a vytiskněte. Přílohu k žádosti si nechte potvrdit u dětského lékaře.

Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, využijte pomoci odboru školství a tělovýchovy MM (radnice – náměstí Přemysla Otakara II., 3. patro, číslo dveří 330) - v úředních dnech Po, St 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00, Pá - 9:00 - 11:00; popř. můžete přijít do naší mateřské školy ve čtvrtek 26. 4. 2018 v době od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00, pomůžeme Vám s vygenerováním žádosti. Vezměte si s sebou kartičku pojištěnce dítěte. 


Sběr žádostí (= vlastní zápis): 2. 5. 2018 – 3. 5. 2018

V těchto dnech se osobně dostavte do naší MŠ: 

Středa 2. 5.         8:00 – 12:00      13:00 – 16:00 

Čtvrtek 3. 5.       8:00 – 12:00      13:00 – 16:00

 

Vezměte si s sebou:

 • vyplněnou žádost a přílohu (vyjádření dětského lékaře)
 • rodný list dítěte
 • průkazku pojištěnce dítěte
 • občanský průkaz (popř. jiný průkaz totožnosti)
 • pokud vlastníte doklad o trvalém bydlišti dítěte, rovněž ho vezměte s sebou 


Kritéria: 

Toto jsou společná hodnotící kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice

 1. Trvalý pobyt dítěte
  • v Českých Budějovicích:600 bodů
  • mimo České Budějovice:0 bodů
 2. Rok věku dítěte
  • pětiletí (předškoláci -musí být přijati VŽDY):1600 bodů
  • čtyřletí:800 bodů
  • tříletí:400 bodů

 3. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2018:0.5 bodů
 4. Sourozenec
  • již navštěvuje MŠ, případně základní školu, pokud je MŠ součástí ZŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2018):90 bodů
  • nenavštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku:0 bodů

 

Přijímací řízení:

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Při posuzování žádosti zákonných zástupců postupuje ředitelka školy podle platné legislativy (zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vše v platném znění), a v souladu s kritérii pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dní.


Počet volných míst v době zápisu: 20 


Dotazy: 

Informace ohledně zápisu podává:

Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Marková, 387 240 537, 601 389 399, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript    
Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Jitka Kopnická, 387 240 505, 702 018 138,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript