sk prog cb

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis 2024 je ukončen.

Zápis 2024

V příštím školním roce (2024/2025) chceme mimořádně otevřít dvě 1. třídy s nižším počtem žáků.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2024. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů. Termín zápisu v základních školách, které zřizuje Statutární město ČB: čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna 2024

Bližší informace na webu města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/
Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2024, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

Fáze zápisu:

 • Vydávání žádostí - 4. 3. 2024 - 31. 3. 2024
 • Příjem žádostí - 4. 4. 2024 - 5. 4. 2024
 • Přijímací řízení - do 30 dní od podání žádosti v ZŠ (rodiče obdrží informaci, zda je dítě přijato, či nikoliv)

Vydávání žádostí: 4. 3. 2024 – 31. 3. 2024

Pokud máte přístup k internetu, vygenerujte si žádost (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání NEBO Žádost o odklad povinné školní docházky) na těchto stránkách: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/. Zde můžete využít i rezervační systém (objednejte se k zápisu na určitý den a čas).

Pokud nemáte přístup k internetu či potřebujete pomoci, můžete nás kontaktovat na telefonech 724 867 751 (Mgr. Yveta Kunešová, zástupkyně ředitelky), 601 389 399 (Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy) nebo můžete kontaktovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 3. patro, paní Lucie Lavičková (telefon 386 801 508), v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod.

Důležité informace: Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.). Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.
Nastavení internetového prohlížeče: Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Microsoft Edge, Google Chrom, Opera, Safari a další HTML5 kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory. Pokud se vám vyplnění žádosti nedaří, zkuste použít jiný internetový prohlížeč, než obvykle používáte.

Příjem žádostí = vlastní zápis (přijďte prosím společně s dítětem do školy):

 • Čtvrtek 4. dubna 2024 od 14:00 do 17:30
 • Pátek 5. dubna 2024 od 14:00 do 17:30

K zápisu si vezměte prosím s sebou:

 • řádně vyplněnou žádost (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání NEBO Žádost o odklad povinné školní docházky)
 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
 • průkaz zdravotního pojištění dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (zákonných zástupců)
 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců)
 • rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky (týká se pouze dětí, které dostaly vloni odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024)
 • pokud budete žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025, budete potřebovat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Kritéria přijetí pro školní rok 2024/2025:

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 37 žáků do dvou 1. tříd.

Děti budou přijímány podle kritérií:

 1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (spádový obvod školy), v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém obvodu školy. Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los.
 2. V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímat děti mimo spádový obvod školy:
  1. Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2024 v ZŠ sourozence.
  2. Dále budou děti přijímány podle vzdálenosti trvalého pobytu dítěte od ZŠ, Vl. Rady 1, ČB.

Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2023/2024, podléhají také výše uvedeným kritériím.

Odklad povinné školní docházky:

O odklad pro školní rok 2024/2025 je nutno požádat v době zápisu, tj. 4. 4. nebo 5. 4. 2024!

Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o odklad školní docházky svého dítěte na školní rok 2024/2025, předloží u zápisu do 1. ročníku souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit:

 1. Dětského lékaře (příp. klinického psychologa)
 2. Pedagogicko-psychologickou poradnu (např. v ČB https://www.pppcb.cz/ceske-budejovice) a zajistit si od nich písemné doporučení odkladu školní docházky. Obě doporučení rodiče předloží u zápisu, kde zároveň předají i vytištěnou Žádost o odklad školní docházky dítěte (viz https://zapiszscb.c-budejovice.cz/). Výše uvedené je třeba řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP.
  Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, přineste k zápisu aspoň žádost o odklad, posouzení dodáte později.

Zde si můžete stáhnout formulář pro vyjádření dětského lékaře: Vyjádření lékaře v souvislosti s odkladem školní docházky - možný vzor

Doručení žádosti jinými způsoby (zejména v případě nepříznivé epidemické situace)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odkladu) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Potřebné dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy (zaslat 4. 4. nebo 5. 4. 2024) – v případě, že má zákonný zástupce jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat 4. 4. nebo 5. 4. 2024) – nelze poslat prostý mail bez platného elektronického podpisu!
 3. Poštou:
  Doporučeným dopisem – zasílat v týdnu od 1. 4. do 5. 4. 2024. Lhůta pro podání žádosti je zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty, tj. 5. 4. 2024 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání). V případě, že budete posílat dokumenty poštou, velmi Vás prosíme, abyste nás upozornili na to, že dopis odesíláte (např. telefonicky či SMS na číslo 601 389 399, mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a předejdeme tím případnému dohledávání dopisu.
 4. Nejvíce však preferujeme osobní podání, kdy přijdete v době zápisu společně s dítětem do školy (4. 4. nebo 5. 4. 2024). Doporučujeme rezervovat si den a čas, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Co vkládat do obálky (mailu s uznávaným elektronickým podpisem, datové schránky)

Pokud nepřijdete osobně, budeme od Vás potřebovat tyto dokumenty:

 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně podepište, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-mail, telefon), abychom se mohli s Vámi spojit
 2. Kopie rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená, postačí prostá kopie)
 3. Doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu rodičů)
 4. Nepovinné: Papír s doplňujícími informacemi – např.:
  • pokud nám chcete sdělit další údaje o dítěti, které považujete za důležité;
  • informaci o tom, zda podáváte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ještě v jiné škole a kterou ze škol, kam podáváte žádost, preferujete

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, vložte do obálky

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky
 2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)
 3. Doporučující posouzení odborného lékaře - dětský lékař (nebo klinického psychologa)
  Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, vložte aspoň žádost o odklad, posouzení dodáte později.

Školský obvod Základní školy, Vl. Rady 1, České Budějovice

celé ulice:

Ant. Janouška, Březová, Fr. Halase, J. Dietricha, J. Masaryka, Jalovcová, Jasanová, Jasmínová, Javorová, Jedlová, K. V. Raise, Kališnická, Ke Špačkům, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Mechová, Na Bělidle, nám. Švabinského, Olivová, Osiková, Palmová, Potoční, U Červeného dvora, U Dráhy, V. Vydry, Vl. Rady, Vrbová, Zd. Fibicha

části ulic:

Novohradská sudá čísla od č. 44 do č. 80, lichá čísla od č. 33 do č. 69.

Bližší informace: Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy – telefon 601 389 399; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image