sk prog cb

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis 2024

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2024. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů. Termín zápisu v základních školách, které zřizuje Statutární město ČB: čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna 2024

V příštím školním roce (2024/2025) chceme mimořádně otevřít dvě 1. třídy s nižším počtem žáků.

Bližší informace zveřejníme později.

Zápis 2023

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2023. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů. Termín zápisu v ZŠ, které zřizuje Statutární město ČB: čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2023

Bližší informace na webu města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/
Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

Fáze zápisu:

 • Vydávání žádostí - 13. 3. 2023 - 9. 4. 2023
 • Příjem žádostí - 13. 4. 2023 - 14. 4. 2023
 • Přijímací řízení - do 30 dní od podání žádosti v ZŠ (rodiče obdrží informaci, zda je dítě přijato, či nikoliv)

Vydávání žádostí: 13. 3. 2023 – 9. 4. 2023

Pokud máte přístup k internetu, vygenerujte si žádost (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání NEBO Žádost o odklad povinné školní docházky) na těchto stránkách: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/. Zde můžete využít i rezervační systém (objednejte se k zápisu na určitý den a čas).

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete kontaktovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 3. patro, paní Lucie Lavičková (telefon 386 801 508), v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod.

Na ZŠ je možné žádost získat pouze ve dnech zápisu, tj. 13. 4. a 14. 4. 2023.

Důležité informace: Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.). Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.
Nastavení internetového prohlížeče: Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Microsoft Edge, Google Chrom, Opera, Safari a další HTML5 kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory. Pokud se vám vyplnění žádosti nedaří, zkuste použít jiný internetový prohlížeč, než obvykle používáte.

Příjem žádostí = vlastní zápis (přijďte prosím společně s dítětem do školy):

 • Čtvrtek 13. dubna 2023 od 14:00 do 17:30
 • Pátek 14. dubna 2023 od 14:00 do 17:30

K zápisu si vezměte prosím s sebou:

 • řádně vyplněnou žádost (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání NEBO Žádost o odklad povinné školní docházky)
 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
 • průkaz zdravotního pojištění dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (zákonných zástupců)
 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců)
 • rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky (týká se pouze dětí, které dostaly vloni odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023)
 • pokud budete žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024, budete potřebovat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Kritéria přijetí pro školní rok 2023/2024:

Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 24 žáků.

Děti budou přijímány podle kritérií:

 1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (spádový obvod školy), v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém obvodu školy. Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los.
 2. V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímat děti mimo spádový obvod školy:
  1. Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2023 v ZŠ sourozence.
  2. Dále budou děti přijímány podle vzdálenosti trvalého pobytu dítěte od ZŠ, Vl. Rady 1, ČB.

Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2022/2023, podléhají také výše uvedeným kritériím.

Odklad povinné školní docházky:

O odklad pro školní rok 2023/2024 je nutno požádat v době zápisu, tj. 13. 4. nebo 14. 4. 2023!

Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o odklad školní docházky svého dítěte na školní rok 2023/2024, předloží u zápisu do 1. ročníku souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit:

 1. Dětského lékaře (příp. klinického psychologa)
 2. Pedagogicko-psychologickou poradnu (např. v ČB https://www.pppcb.cz/ceske-budejovice) a zajistit si od nich písemné doporučení odkladu školní docházky. Obě doporučení rodiče předloží u zápisu, kde zároveň předají i vytištěnou Žádost o odklad školní docházky dítěte (viz https://zapiszscb.c-budejovice.cz/). Výše uvedené je třeba řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP.
  Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, přineste k zápisu aspoň žádost o odklad, posouzení dodáte později.

Zde si můžete stáhnout formulář pro vyjádření dětského lékaře: Vyjádření lékaře v souvislosti s odkladem školní docházky - možný vzor

Doručení žádosti jinými způsoby (zejména v případě nepříznivé epidemické situace)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odkladu) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Potřebné dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy (zaslat 13. 4. nebo 14. 4. 2023) – v případě, že má zákonný zástupce jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat 13. 4. nebo 14. 4. 2023) – nelze poslat prostý mail bez platného elektronického podpisu!
 3. Poštou:
  Doporučeným dopisem – zasílat v týdnu od 10. 4. do 14. 4. 2023. Lhůta pro podání žádosti je zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty, tj. 14. 4. 2023 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání). V případě, že budete posílat dokumenty poštou, velmi Vás prosíme, abyste nás upozornili na to, že dopis odesíláte (např. telefonicky či SMS na číslo 601 389 399, mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a předejdeme tím případnému dohledávání dopisu.
 4. Nejvíce však preferujeme osobní podání, kdy přijdete v době zápisu společně s dítětem do školy (13. 4. nebo 14. 4. 2023). Doporučujeme rezervovat si den a čas, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Co vkládat do obálky (mailu s uznávaným elektronickým podpisem, datové schránky)

Pokud nepřijdete osobně, budeme od Vás potřebovat tyto dokumenty:

 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně podepište, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-mail, telefon), abychom se mohli s Vámi spojit
 2. Kopie rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená, postačí prostá kopie)
 3. Doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu rodičů)
 4. Nepovinné: Papír s doplňujícími informacemi – např.:
  • pokud nám chcete sdělit další údaje o dítěti, které považujete za důležité;
  • informaci o tom, zda podáváte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ještě v jiné škole a kterou ze škol, kam podáváte žádost, preferujete

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, vložte do obálky

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky
 2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)
 3. Doporučující posouzení odborného lékaře - dětský lékař (nebo klinického psychologa)
  Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, vložte aspoň žádost o odklad, posouzení dodáte později.

Školský obvod Základní školy, Vl. Rady 1, České Budějovice

celé ulice:

Ant. Janouška, Březová, Fr. Halase, J. Dietricha, J. Masaryka, Jalovcová, Jasanová, Jasmínová, Javorová, Jedlová, K. V. Raise, Kališnická, Ke Špačkům, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Mechová, Na Bělidle, nám. Švabinského, Olivová, Osiková, Palmová, Potoční, U Červeného dvora, U Dráhy, V. Vydry, Vl. Rady, Vrbová, Zd. Fibicha

části ulic:

Novohradská sudá čísla od č. 44 do č. 80, lichá čísla od č. 33 do č. 69.

Zvláštní zápis:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Informaci ke zvláštnímu zápisu najdete na našich webových stránkách v sekci Aktuality https://zsmlade.cz/index.php a na webových stránkách Zápis žáků do základních škol ve městě České Budějovice https://zapiszscb.c-budejovice.cz/.

Bližší informace: Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy – telefon 601 389 399; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Českých Budějovicích 14. 2. 2023

 

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image