Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis 2018:

Přijaté děti:

Seznam přijatých dětí podle registračních čísel

Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče zveme na zápis do 1. třídy!

Leták - zápis do 1. třídy ZŠ 2018

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2018, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).


Vydávání žádostí: 5. 3. 2018 – 4. 4. 2018

Pokud máte přístup k internetu, vygenerujte si žádost elektronicky na těchto stránkách: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ – zde můžete využít i rezervační systém (objednat se na určitý čas k zápisu).

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete kontaktovat Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.  č. 1/1, 3. patro, Lenka Baldíková, tel. 386 801 502, Ing. Jana Stluková, tel. 386 801 511, dveře č. 338, dveře č. 330, v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.

Na ZŠ je možné žádost získat pouze ve dnech zápisu, tj. 5. 4. a 6. 4. 2018.

 

Příjem žádostí = vlastní zápis (rodiče se dostaví s dítětem do školy):

Čtvrtek 5. dubna 2018 od 14:00 do 17:30 hodin

Pátek 6. dubna 2018 od 14:00 do 17:30 hodin

 

Pravidla pro přijímání žáků do první třídy:

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato maximálně 24 žáků do jedné 1. třídy.

Děti budou přijímány podle kritérií:

I. Bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy

a) Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2018 ve škole sourozence.

b) Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los.

II. Bydliště dítěte mimo spádový obvod školy

a) Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2018 ve škole sourozence.

b) Dále budou děti přijímány podle vzdálenosti trvalého pobytu dítěte od ZŠ, Vl. Rady 1, ČB

 

Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2017/2018, podléhají také výše uvedeným kritériím.

 

Školský obvod Základní školy, Vl. Rady 1, České Budějovice:

celé ulice:

Ant. Janouška, Březová, Fr. Halase, J. Dietricha, J. Masaryka, Jalovcová, Jasanová, Jasmínová, Javorová, Jedlová, K. V. Raise, Kališnická, Ke Špačkům, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Mechová, Na Bělidle, nám. Švabinského, Olivová, Osiková, Palmová, Potoční, U Červeného dvora, U Dráhy, V. Vydry, Vl. Rady, Vrbová, Zd. Fibicha

části ulic:

Novohradská sudá čísla od č. 44 do č. 80, lichá čísla od č. 33 do č. 69.

 

Nabízíme Vám:

 • výuku podle školního vzdělávacího programu „Cesta k poznání a vědění“
 • příjemné zrekonstruované prostory
 • možnost navštěvovat zájmové kroužky (např. keramický, pohybový, anglický jazyk…)
 • možnost zúčastňovat se kurzů bruslení, plavání, školy v přírodě a dalších akcí

 

K zápisu si vezměte prosím s sebou:

 • řádně vyplněnou žádost
 • rodný list dítěte
 • průkaz zdravotního pojištění dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (zákonných zástupců)
 • doklad o bydlišti dítěte (např. občanský průkaz, potvrzení z matriky)
 • doklad o povolení odkladu školní docházky (týká se dětí, které dostaly vloni odklad školní docházky)
 • pokud budete žádat o odklad školní docházky, budete potřebovat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

 

Místo zápisu:

Základní škola, Vl. Rady 1, České Budějovice – Mladé Odklady:  

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (tj. 5. 4. a 6. 4. 2018), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 


Rodiče, kteří budou žádat o odklad, přinesou tedy k zápisu 2 posudky:

1. Posudek školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna)

2. Posudek odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

Až půjdete k odbornému lékaři, můžete využít tento formulář: Vyjádření odborného lékaře v souvislosti s odkladem školní docházky

 

Vyhlášky - Školské obvody České Budějovice:

Spádové obvody - Vyhláška 3/2015

Spádové obvody - Vyhláška 1/2017 

 

Informace k zápisu:

 Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy - 387 240 537, 601 389 399

 

Desatero pro rodiče:

Materiál MŠMT nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Desatero pro rodiče 

 

image002