Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Informace k 30. 4. 2021

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě/žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Ve škole tedy budeme testovat vždy v pondělí (popř. nepřítomné děti/žáky jiný den - v den jejich příchodu).

Informace k 8. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 bude probíhat pravidelně 2x týdně (a sice v pondělí a ve čtvrtek) testování dětí a žáků.

Testování se neprovádí:

 

1. u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Bližší informace k testování: 

Testování v naší škole

MŠMT - Manuál COVID-19 - Testování ve školách

Mimořádné opatření MZ - testování dětí, žáků a studentů

Leták - Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Leták - instrukce pro žáky - LEPU test

Informace k přijímacím zkouškám pro žáky 5. ročníku:

Mimořádné opatření MZ - testování uchazečů

MŠMT - Opatření obecné povahy - Přijímací řízení - dodatek

Instruktážní videa a další informace:

testování.edu.cz