Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

2. 9. 2021

Jsme si vědomi toho, že vzdělávání žáků bylo velmi ovlivněno distanční výukou a nedocházkou do školy. Na počátku tohoto školního roku budeme proto hodně opakovat, soustředíme se na důležité učivo. Vytipujeme si žáky, kteří budou potřebovat doučování.

Do 15. září nebudeme žáky hodnotit známkami, ale pouze slovně.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci! Vzájemná podpora je pro nás velmi důležitá.

 

Plán zpětné adapace žáků:

1. Vzdělávací obsah
- soustředíme se na důležité výstupy ŠVP (školního vzdělávacího programu), kterých nebylo možné dosáhnout v uplynulém roce
- důraz budeme klást především na vzdělávací obsah českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy
- realizace změn ve vzdělání daných vyučovacích předmětů budeme zapracovávat interně do metodických plánů školního roku 2021/2022 – tzn. tyto změny nevyžadují úpravu ŠVP
- každý týden budeme se žáky pořádat kratší setkání formou komunitního kruhu s důrazem na psychosociální pohodu
- každý den ráno naladíme děti do nového dne
- vytvoříme pro žáky bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru

Realizace změn:

Září:

- zjistíme úroveň vědomostí, dovedností a aplikace učiva u všech žáků jednotlivých tříd
- s každým žákem se vrátíme na úroveň, které dosáhl a odkud dosáhne dalšího pokroku
- soustředíme se na to, co žáci umějí a na co můžeme navázat

Říjen - prosinec:

- sjednotíme úroveň vědomostí a dovedností žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech dle možností a schopností každého jednotlivce
- implementujeme učivo z období distanční výuky do učiva příslušného předmětu a ročníku dle ŠVP

2. Hodnocení
- do 15. září nebude klasifikace probíhat standardním způsobem formou známek
- žákům bude poskytována zpětná vazba ústní formou, ale i formou slovního hodnocení (v souladu se ŠVP) tak, aby byla podporována motivace k dalšímu učení, aby každý žák věděl, co a jak může zlepšit
- na základě zpětné vazby bude mít každý žák možnost si potřebné učivo osvojit, zopakovat, upevnit
- mezi vyučujícími a zákonnými zástupci bude probíhat komunikace, protože je velmi důležité, aby rodiče podporovali své děti společně s vyučujícími = důležitá podpůrná a motivační role pro žáky