Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Po celý rok – sledování aktuální epidemiologické situace: např. https://koronavirus.mzcr.cz/

Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení: 

 • +420 771 139 410
 • +420 771 139 398

Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111

Kontakty na Krajskou hygienickou stanici:

KHS Jihočeského kraje: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. Kompetence škola versus KHS

 • Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
 • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

2. Základní hygienická pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
 • Opakovaná edukace.

3. Provoz školy

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost 1. 9. 2020 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek atd.). Mimořádným opatřením se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách vybraných staveb (netýká se škol a školských zařízení) a v prostředcích hromadné dopravy. 

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

Garanti: Třídní učitelé ZŠ, učitelky MŠ (aktualizace kontaktů zákonných zástupců dětí a žáků); zaměstnanci školy hlásí ihned změny v kontaktech ředitelce školy.

Pedagogové MŠ a ZŠ vhodným způsobem průběžně informují děti a žáky o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech:

Průběžně dětem a žákům zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Důležitá aktuální sdělení budou zveřejněna na webu školy, na vstupních dveřích ZŠ i MŠ, případně budou zákonným zástupcům rozesílány maily.

Onemocnění dítěte hlásí zákonní zástupci neprodleně třídním učitelkám. Zaměstnanci hlásí onemocnění neprodleně ředitelce školy (případně vedoucí učitelce MŠ či vedoucí učitelce ZŠ).

Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy ZŠ, MŠ i ŠJ bude omezen, pokud to lze. Prosíme zákonné zástupce, aby preferovali telefonický či mailový kontakt se zaměstnanci školy.

Kulturní, sportovní akce a jiné akce

Konání těchto aktivit není obecně zakázáno; je možné organizovat kulturní a sportovní akce, školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování/objednání akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).

Nicméně škola v průběhu školního roku tyto aktivity omezí, budou preferovány akce tříd před hromadnými akcemi pro celou školu.

Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.

Účast na dalších soutěžích bude projednána vždy předem s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Soutěže, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt (korespondenční, on-line), mohou probíhat standardně.

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (pronájem tělocvičny, učeben apod.), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi, žáky a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor. 

4. Hygienická pravidla a standard úklidu

U vstupů do budovy ZŠ i pavilonů MŠ, v každé učebně, ve školní jídelně, v hygienickém zařízení jsou

k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, v mateřské škole lze používat také textilní ručníky.

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných

prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je

zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě

a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. 

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí a žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí a žáků ze školy po skončení vyučování.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti, žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.  

Je kladen důraz na dezinfekci (několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 

Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů

a předmětů. 

Je zpracován dezinfekční plán ZŠ, MŠ a ŠJ s ohledem na covid-19 (zpřísněné podmínky úklidu) včetně stanovení zodpovědných osob.

Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté

a použité prádlo.

Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.   

Škola je vybavena:

 • Čisticími a dezinfekčními prostředky;
 • Bezkontaktními teploměry – měření tělesné teploty dětí, žáků, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19;
 • Přiměřeným počtem roušek – pro děti, žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy).

5. Organizace školy v závislosti na semaforu 

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf

Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení ve vztahu ke školám

uvedená v závěru manuálu pro školy:

https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual?highlightWords=manu%C3%A1l

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

6. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí a žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte či žáka do školy – dítě či žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte či žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte či žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte či žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte či žáka ze školy;

Zákonný zástupce by měl poté telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá dítě či žák až do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky (nemocné dítě i zaměstnanec školy). Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Tento prostor je vybavený umyvadlem na mytí rukou, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, jednorázovými ručníky a dezinfekcí na ruce. Pro účely je vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.  

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. 

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  

Dítěti či žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Pokud u dítěte či žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).  

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti, žáky i zákonné zástupce a svého zřizovatele.

7. Distanční výuka

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných

opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné

třídy. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Prezenční výuka dotčených dětí či žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti či žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí či žáků.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak

postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti či žáci nejsou přítomni ve škole.

8. Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd

znemožněna osobní přítomnost dětí či žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

a) prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí či žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti či žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Dotčeným dětem či žákům bude poskytována studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

b) smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat děti či žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti či žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí či žáků. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti či žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů.

c) distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí či žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí či žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

9. Školní stravování

Školní stravování se poskytuje za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd

jinak:

 • V rámci možností školy se rozloží vydávání obědů pro jednotlivé skupiny (třídy, oddělení ŠD).
 • Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
 • Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
 • Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

10. Školní družina

Oddělení jsou tvořena žáky několika předem daných tříd, z provozních důvodů nelze bohužel naplnit oddělení pouze žáky jednoho ročníku.

11. Úplata za vzdělávání a stravování

Pokud je určitému dítěti či žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:

 • V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
 • Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

V Českých Budějovicích dne 26. 8. 2020.

Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy