Webové stránky projektu: >>>logo pohyb a vyziva

O pokusném ověřování projektu Pohyb a výživa:

Ve školním roce 2014/2015 byla naše škola zapojena do pokusného ověřování projektu Pohyb a výživa.

 

Výživa

V listopadu 2014 jsme pokusně ověřovali, zda je zájem o odpolední svačiny ve školní družině. Dokumentace: http://pav.rvp.cz/odpoledni-svacina


Co je pokusné ověřování a proč je zvoleno pro projekt Pohyb a výživa?

Pokusné ověřování je forma, kterou může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se školským zákonem (§ 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlásit, aby na vybraných školách ověřilo některé konkrétní metody, obsah, formy a organizaci vzdělávání. V rámci „pokusného ověřování“ se sledují přínosy a rizika konkrétního vzdělávacího záměru a hodnotí se možnosti jeho využití pro další školy v běžném provozu. Tato forma ověření je vhodná i pro projekt Pohyb a výživa.

 

Jaký je hlavní cíl pokusného ověřování programu Pohyb a výživa?

Program se zaměřuje na žáky v období mladšího školního věku, které je vnímavým obdobím pro utváření vztahu k celoživotním hodnotám, formování odpovídajících postojů i vhodného chování.

Cílem programu je vytvořit podnětné školské prostředí pro pohybový a výživový režim žáků a ověřit reálné možnosti uplatnění tohoto programu v různých podmínkách jednotlivých typů základních škol (málotřídní školy, školy jen s 1. stupněm, 1. stupeň plně organizovaných základních škol).

 

Z jakých poznatků program Pohyb a výživa vychází?

Dostatek pohybu a odpovídající výživa patří mezi základní životní potřeby dětí. Mnohé studie přitom dokládají, že pohybový a výživový režim většiny žáků těmto potřebám neodpovídá. Týká se to jak pobytu žáků ve škole, tak i trávení volného času. Důsledkem je nevyrovnaný příjem a výdej energie, nárůst obezity i dalších zdravotních oslabení plynoucích z jejich nevhodného pohybového a výživového chování.

 

Jaké jsou konkrétní poznatky o současném pohybovém a výživovém režimu žáků?

Je prokázáno, že se žáci během pobytu ve škole obvykle pohybují jen asi 10–15 minut a ostatní čas prosedí.
I během dobře organizované hodiny tělesné výchovy se jednotliví žáci pohybují pouze okolo 20 minut. Řada z nich ráno doma nesnídá ani nepije. Mnozí žáci si kupují nevhodné potraviny nebo nápoje ve školních automatech a bufetech. Odpoledne tráví další 3-4 hodiny bez pohybové aktivity u televize, počítačů, ale i u domácích úkolů a často při tom konzumují nevhodné potraviny a nápoje.

 

Jaká je cesta k nápravě?

Cesta ke zdravému životnímu stylu by měla být jednoduchá a přirozená. Program Pohyb a výživa chce zlepšit pohybovou a výživovou gramotnost žáků a ovlivnit jejich pohybové a výživové chování. V oblasti pohybu i výživy přitom zdůrazňujeme šest priorit (6 P neboli VI P): pravidelnost, pestrost, přiměřenost, pravidla přípravy, pravdivost informací a pitný režim přiměřený aktuálním potřebám dětí. Uplatnění šesti P v režimu dětí je v reálných možnostech školy i rodiny. Žáci, kteří budou dodržovat pravidla šesti P (VIP), budou označováni jako „VIP školáci“, škola, kde bude vytvořeno podnětné prostředí a budou dodržována pravidla šesti P, bude „VIP škola“.

 

Jaké jsou konkrétní způsoby plnění šesti P ve školním i mimoškolním režimu žáků?

Škola by měla nabídnout žákům vedle tělesné výchovy další formy pohybových aktivit: tělovýchovné chvilky, učení spojené s pohybem, pohybově rekreační přestávky, vycházky, různé formy výuky v přírodě aj. V oblasti výživy by škola měla zajistit vhodný stravovací a pitný režim i vhodnou nabídku potravin, spolupracovat se školní jídelnou, vést děti k pochopení podstaty a nezbytnosti optimálního pohybu a stravování. Mimo školu se předpokládá spoluúčast rodičů, místních institucí i celostátních organizací, mezi něž patří např. cílená spolupráce s Českou unií sportu.

 

Co je obsahem programu Pohyb a výživa?

Základní programovou a metodickou nabídku připravil autorský tým jmenovaný vyhlašovatelem pokusného ověřování. Program Pohyb a výživa nabídne návody a materiály pro učitele, vychovatele družin, pro pracovníky jídelen, pro rodiče žáků i pro žáky. Program je otevřeným programem a na jeho obsahu se budou moci podílet všichni zájemci z řad pedagogů, tedy i vy. Pomocí příkladů dobré praxe bude rozšiřován zásobník námětů, podnětů a doporučení. Ověřování všech návrhů povede k optimalizaci programu a k možnostem jeho plošného uplatnění.

Informace pro zájemce o pokusné ověřování programu Pohyb a výživa budou ukládány na veřejné webové stránky projektu.

 

K čemu má pokusné ověřování dospět?

Během pokusného ověřování bude prováděno průběžné hodnocení programu Pohyb a výživa na pilotních školách. Budou shromažďovány pozitivní i negativní poznatky z průběhu ověřování. Na základě objektivně zhodnocených výsledků budou sestavena doporučení pro inovace rámcových i školních vzdělávacích programů a pro tvorbu nových metodických materiálů v oblasti pohybového a výživového vzdělávání žáků.