Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Termín prázdninového provozu:

  • 1. 7. 2021 – 16. 7. 2021 (pro přihlášené děti z MŠ Kališnická a z cizích MŠ)
  • 23. 8. 2021 – Zahájení běžného provozu v MŠ (pouze pro přihlášené děti z MŠ Kališnická)

Provoz MŠ: 6:00 – 16:30
Od 6:00 se všechny děti scházejí v 1. třídě (Sluníčka), odtud si je v 7:00 paní učitelky převádějí do 2. třídy (Včelky). Odpoledne se děti opět převádějí do 1. třídy v 15:30. Dojde-li k jakékoliv změně, jsou rodiče upozorněni vývěskou na nástěnce nebo dveřích.

Rozdělení dětí do tříd:
O hlavních prázdninách budou v provozu pouze dva pavilony MŠ (Sluníčka, Včelky), přihlášené děti jsou rozděleny takto:

  • 1. třída – Sluníčka (oranžový pavilon, vchod z ulice Vl. Rady, naproti ZŠ, brankou u výměníku) – přihlášené děti z MŠ Kališnická
  • 2. třída – Včelky (růžový pavilon, vchod z ul. Kališnická) – přihlášené děti z MŠ Preslova, MŠ Pittera a ZŠ a MŠ L. Kuby
  • 3. třída – Berušky (zelený pavilon) – pavilon nebude v provozu

Odhlašování obědů: do 13:00 předchozího dne
Způsob přihlašování a odhlašování obědů:
na www.strava.cz (přihlašovací údaje obdržíte od vedoucí ŠJ)
ve výjimečných případech SMS na tel. 601 389 397 – uvádějte: jméno a příjmení dítěte, odhlásit od ... do...

Přeplatek za stravu:
Přeplatek za stravu bude zákonným zástupcům dítěte vrácen zpět na jejich účet.
Úplata za předškolní vzdělávání se nevrací.

Informace k 12. 5. 2021

Mateřská škola
Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna všem dětem – bez povinnosti testování.

Základní škola
Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna všem žákům I. stupně, ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.
Vyučuje se podle rozvrhu platného od 17. 5. 2021 – Rozvrh hodin od 17. 5. 2021

Informace k 7. 5. 2021

Od 10. 5. 2021 bude otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Všem dětem z MŠ budou automaticky od 10. 5. 2021 přihlášeny obědy.

Aktualizace k 24. 5. 2021

Testovat se nemusí osoba, která:

prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

byla očkována proti onemocnění COVID-19 a

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více
než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců. 

Úvodní informace k 7. 4. 2021:

Mateřská škola
Osobní přítomnost na vzdělávání bude umožněna pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání. Ve skupině bude maximálně 15 dětí.

Základní škola
Od pondělí 12. 4. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka a činnost školní družiny pro žáky všech ročníků 1. stupně, a to v rotačním režimu.

Lichý týden (od 12. 4. 2021)
Do školy nastoupí žáci 1. a 2. tříd.
Délka vyučování:
1. třída: 8:00 – 11:40
2. A + 2. B: 8.00 – 12:05
Pro žáky 3. – 5. ročníku je v lichém týdnu povinné vzdělávání distančním způsobem. 

Zápis 2021

Nová informace k 26. 4. 2021: Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2021. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Termín zápisu v ZŠ, které zřizuje Statutární město ČB: 8. 4. 2021 a 9. 4. 2021
Další informace také na webu města: Zápis žáků do ZŠ ve městě ČB


Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

Vydávání žádostí: 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021