Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

2. 9. 2021

Jsme si vědomi toho, že vzdělávání žáků bylo velmi ovlivněno distanční výukou a nedocházkou do školy. Na počátku tohoto školního roku budeme proto hodně opakovat, soustředíme se na důležité učivo. Vytipujeme si žáky, kteří budou potřebovat doučování.

Do 15. září nebudeme žáky hodnotit známkami, ale pouze slovně.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci! Vzájemná podpora je pro nás velmi důležitá.

Plán zpětné adapace žáků:

1. Vzdělávací obsah
- soustředíme se na důležité výstupy ŠVP (školního vzdělávacího programu), kterých nebylo možné dosáhnout v uplynulém roce
- důraz budeme klást především na vzdělávací obsah českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy
- realizace změn ve vzdělání daných vyučovacích předmětů budeme zapracovávat interně do metodických plánů školního roku 2021/2022 – tzn. tyto změny nevyžadují úpravu ŠVP
- každý týden budeme se žáky pořádat kratší setkání formou komunitního kruhu s důrazem na psychosociální pohodu
- každý den ráno naladíme děti do nového dne
- vytvoříme pro žáky bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru

Informace k 26. 8. 2021

Zdroje:

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 (dále také „manuál“): Manuál MŠMT

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19: Doporučení MZd

Informace k provozu školy:

Od 2. 9. 2021 bude ve II. – V. třídách probíhat výuka dle platného rozvrhu a bez omezení.

I. třída:
Vyučování ve čtvrtek 2. září: 8:00 – 9:40 (2 vyučovací hodiny)
Vyučování v pátek 3. září: 8:00 – 10:40 (3 vyučovací hodiny)
Vyučování od pondělí 6. září: 8:00 – 11:40 (4 vyučovací hodiny)

Při pobytu ve škole a ve školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

Již se na všechny těšíme a žákům přejeme úspěšný školní rok!

Organizace 1. 9. 2021:

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.

Školní družina bude otevřena od 6:15 (pro přihlášené žáky).
Odpolední provoz ŠD: do 16:30

Vstup do školy na výuku: od 7:40
Žáci II. až V. tříd budou vstupovat šatnou, kde se přezují.
Žáci I. třídy a jejich doprovod budou vstupovat hlavním vchodem a odeberou se do 1. patra (místnost číslo 20 – I. třída + školní družina). S ohledem na hygienická opatření v souvislosti s onemocněním Covid 19 prosíme, aby děti z I. třídy doprovázely maximálně 2 dospělé osoby, které nevykazují žádné známky nakažení. Ty musí mít v době pobytu ve škole respirátorem zakryty dýchací cesty.

Roušky, respirátory:
Žáci ze všech tříd jsou povinni nosit ochranný prostředek ve společných prostorech školy. V případě, kdy jsou usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí.

Výuka 1. den: 8:00 – 9:00

  

Informace k 13. 7. 2021

Přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy; pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí:

Režim návratu ze zahraničí

Školní rok 2020/2021 se pomalu uzavírá. Vám všem, kteří jste byli v naší blízkosti, děkujeme za Vaši vstřícnost, podporu, pomoc a důvěru. 

Přejeme Vám všem krásné bezcovidové léto, užijte si plnými doušky letní pohody, krásných výletů a příjemných setkání a hlavně se šťastně a ve zdraví vraťte domů. 

Krásné léto 2021!

 

 

 

Termín prázdninového provozu:

  • 1. 7. 2021 – 16. 7. 2021 (pro přihlášené děti z MŠ Kališnická a z cizích MŠ)
  • 23. 8. 2021 – Zahájení běžného provozu v MŠ (pouze pro přihlášené děti z MŠ Kališnická)

Provoz MŠ: 6:00 – 16:30
Od 6:00 se všechny děti scházejí v 1. třídě (Sluníčka), odtud si je v 7:00 paní učitelky převádějí do 2. třídy (Včelky). Odpoledne se děti opět převádějí do 1. třídy v 15:30. Dojde-li k jakékoliv změně, jsou rodiče upozorněni vývěskou na nástěnce nebo dveřích.