Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Děkujeme Vám všem, kteří jste k nám zavítali k zápisu do 1. třídy.

Zde jsou přijaté děti:

 

 
 • Bezpečný duben, velikonoční tvoření – pro žáky ve ŠD v průběhu dubna
 • 1. 4. – Výuka na dopravním hřišti – pro žáky 3. tříd – 9:30 – 11:00
 • 2. 4. – Těšíme se do školy – návštěva předškoláků v 1. třídě

 • 9. 4. – Velikonoční tvořivé odpoledne s rodiči – třída Včeliček a Berušek od 14:30 do 16:00
 • 10. 4. – Vystoupení dětí pro rodiče – Sluníčka – 15:00

 • 16. 4. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – prospěch, chování – 15:30 – 17:30

 

tridni schuzky 02

Zápis 2019

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2019. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Pro zápisy ve školách zřizovaných MM České Budějovice je  stanoven jednotný termín pro školní rok 2019/2010, a sice čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna 2019.

Zápis do třídy pro nadané žáky na ZŠ Máj II je stanoven den před zápisem do běžných tříd, tj. 3. dubna 2019.

Sledujte také web města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2019, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června 2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

 

Vydávání žádostí: 5. 3. 2019 – 30. 3. 2019

Pokud máte přístup k internetu, vygenerujte si žádost elektronicky na těchto stránkách:  https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ – zde můžete využít i rezervační systém (objednat se na určitý čas k zápisu).

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete kontaktovat Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.  č. 1/1, 3. patro, Lenka Baldíková, tel. 386 801 502, Mgr. Marcela Pouzarová, tel. 386 801 504, dveře č. 330, v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.

Na ZŠ je možné žádost získat pouze ve dnech zápisu, tj. 4. 4. a 5. 4. 2019.

 

Příjem žádostí = vlastní zápis (doporučujeme zarezervovat si čas!!!):

Čtvrtek 4. dubna 2019 od 14:00 do 17:30 hodin

Pátek 5. dubna 2019 od 14:00 do 17:30 hodin

 

Kritéria přijetí pro školní rok 2019/2020:

Pro školní rok 2019/2020 bude přijato maximálně 26 žáků.

 

Děti budou přijímány podle kritérií:

I. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (spádový obvod školy). Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los.

II. V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímat děti mimo spádový obvod školy:

a) Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2019 v ZŠ sourozence.

b) Dále budou děti přijímány podle vzdálenosti trvalého pobytu dítěte od ZŠ, Vl. Rady 1, ČB.

Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2018/2019, podléhají také výše uvedeným kritériím.

 

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají odklad školní docházky svého dítěte na školní rok 2019/2020, předloží u zápisu do 1. ročníku souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit:

1. dětského lékaře (příp. klinického psychologa)

2. pedagogicko-psychologickou poradnu (např. v ČB http://www.pppcb.cz/)

a zajistit si od nich písemné doporučení odkladu školní docházky. Obě doporučení rodiče předloží u zápisu, kde zároveň předají i vytištěnou Žádost o odklad školní docházky dítěte (viz https://zapiszscb.c-budejovice.cz/). Výše uvedené je třeba řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP.

 

Školský obvod Základní školy, Vl. Rady 1, České Budějovice:

celé ulice:

Ant. Janouška, Březová, Fr. Halase, J. Dietricha, J. Masaryka, Jalovcová, Jasanová, Jasmínová, Javorová, Jedlová, K. V. Raise, Kališnická, Ke Špačkům, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Mechová, Na Bělidle, nám. Švabinského, Olivová, Osiková, Palmová, Potoční, U Červeného dvora, U Dráhy, V. Vydry, Vl. Rady, Vrbová, Zd. Fibicha

části ulic:

Novohradská sudá čísla od č. 44 do č. 80, lichá čísla od č. 33 do č. 69.

 

K zápisu si vezměte prosím s sebou:

 • řádně vyplněnou žádost
 • rodný list dítěte
 • průkaz zdravotního pojištění dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (zákonných zástupců)
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (např. občanský průkaz, potvrzení z matriky)
 • doklad o povolení odkladu školní docházky (týká se dětí, které dostaly vloni odklad školní docházky)
 • pokud budete žádat o odklad školní docházky, budete potřebovat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

 

Místo zápisu: Základní škola, Vl. Rady 1, České Budějovice – Mladé

 

Bližší informace: Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy – telefon 601 389 399, 387 240 537; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Základní informace jsou zpřístupněny na webovém portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis je tedy povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí!

Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud se už jeho dítě v mateřské škole nevzdělává. V případě, že již dítě (pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné) do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání dítěte, vzdělávání v přípravné třídě, vzdělávání v zahraniční škole - jiný způsob vzdělávání je zákonný zástupce povinen oznámit řediteli MŠ).

Místo zápisu: MŠ Kališnická 5a, České Budějovice - při zápisu vstupujte do MŠ zahradní brankou z ulice Vl. Rady (naproti ZŠ), zápis se koná v pavilonu Berušek v kanceláři vedoucí učitelky MŠ Bc. Jitky Kopnické.

Rezervace termínu: Po vyplnění přihlášky si zarezervujte termín, kdy se dostavíte k zápisu (na stránkách https://zapismscb.c-budejovice.cz/).

Vydávání přihlášek: 3. 4. – 30. 4. 2019 (na stránkách https://zapismscb.c-budejovice.cz/)

Pokud nemáte možnost si žádost sami vytisknout, můžete přijít do naší MŠ ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 10:00 do 12:00 a 14:00 - 16:00, pomůžeme Vám s vygenerováním žádosti. Vezměte si s sebou kartičku pojištěnce dítěte.

Pomoc s vygenerováním žádosti na Magistrátu města České Budějovice, odbor školství:

3. 4. – 30. 4. 2019, v pracovních dnech, v určené době (Po, ST 9:00-11:00 a 13:00-15:00, Pá 9:00-11:00)

Místo: Radnice - Magistrát města - náměstí Přemysla Otakara II., 3. patro, číslo dveří 330

Příjem žádostí (= vlastní zápis v MŠ Kališnická - rodiče se dostaví se žádostí - doporučujeme zarezervovat si čas!!!): 

Čtvrtek 2. 5. 2019:     8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Pátek 3. 5. 2019:        8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání - z roku 2017

Statutární město České Budějovice vydalo vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol. To znamená, že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.

Vyhláška o školských obvodech MŠ

Kritéria řízení:

Kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice jsou společná a najdete je na webovém portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/kriteria-rizeni 

 
 
 
 
 

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila do pokusného ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách, které vyhlásilo MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Cílem pokusného ověřování je zjistit, zda navrhovaná koncepce rozvoje informatického myšlení rozpracovaná pro různé stupně škol skutečně odpovídá možnostem škol, vyučujících a především žáků.

kruhovy vzor 02

V naší škole ověřujeme učební materiály pro následující téma: Základy programování na 1. stupni základní školy.

Obsah učebních materiálů Základy programování ve Scratchi pro 5. ročník ZŠ:

Modul 1: Vytváříme vzory

Modul 2: Geometrie pana Brouka

Modul 3: Společenství čtyř

 

kruhovy vzor