ms kalisnicka.logo bg

MŠ Novohradská Místní odbor N.J.P. (Národní jednota pošumavská) v Mladém několik let usiloval o zřízení MŠ. Žádost, formulovaná za pomoci pana inspektora E. Drobila a řídícího učitele školy v Hodějovicích J. Svobody, byla vyřízena kladně a MŠ byla zřízena výnosem číslo 66401/29 ze dne 25. 5. 1929. Byla otevřena v prosinci 1929 a umístěna v budově č. 91, kterou vlastnil pan Jan Šrom. První pěstounkou se stala paní K. Hynková-Pipeková.

Mateřská škola v Mladém byla součástí obecné školy v Hodějovicích. 21. 11. 1930 byla převedena pod obecnou školu v Mladém. Provoz MŠ v původním objektu byl ukončen po druhé světové válce, kdy byla školka přestěhována do budovy bývalé německé školy č. 229 (sídlící v dnešní Novohradské ulici).

1. 8. 1946 byla mateřská škola od obecné školy oddělena a stala se samostatným subjektem. Její správkyní byla jmenována již zmíněná K. Hynková-Pipeková.

Takto fungovala mateřská škola v Mladém až do 31. 8. 1980. Tehdy byla otevřena nová školka v ulici Kališnická a obě zařízení sloužila souběžně jako samostatné MŠ.

Roku 2001 se staly obě mateřské školy - MŠ Kališnická i MŠ Novohradská - součástí Základní školy Vl. Rady. 

MŠ KališnickáV roce 2006 byly při opravách v MŠ Novohradské zjištěny trhliny ve stropní desce suterénu. Po statickém posouzení konstrukce stropu bylo zřejmé, že MŠ Novohradská nebude moci v dosavadní podobě fungovat dále. Byla sice přijata základní bezpečnostní opatření a na základě doporučení statika bylo na konci srpna 2006 provedeno podepření stropu pomocí dřevěných stojek, přesto však bylo stále toto podepření pouze řešením provizorním. Navíc prostory MŠ Novohradské neodpovídaly hygienickým požadavkům dle vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Bylo proto rozhodnuto, že budova MŠ Novohradské bude uzavřena a třída z této MŠ se do dvou let přestěhuje do jednoho z pavilonů MŠ Kališnické, a sice do pavilonu, kde se nacházela školní družina a jídelna pro žáky ZŠ.

Provoz jednotřídní MŠ Novohradské byl ukončen k 31. 8. 2008. Děti z této MŠ byly od 1. 9. 2008 přesunuty do MŠ Kališnické, takže místo obvyklých dvou tříd zde začaly fungovat třídy tři.