ms kalisnicka.logo bg

Zápis 2022 - zápis pro školní rok 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2022. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Termín zápisu v MŠ, které zřizuje Statutární město ČB: úterý 3. 5. a středa 4. 5. 2022
Bližší informace na webu města: https://zapismscb.c-budejovice.cz/

Zápis 2021 - zápis pro školní rok 2021/2022

 

ZÁPIS – příjem vyplněných žádostí na MŠ: 3. 5. – 4. 5. 2021

Vyplnění a tisk elektronických žádostí: 5. 4. – 30. 4. 2021

Základní informace jsou zpřístupněny na webovém portálu: Zápis do MŠ - České Budějovice


Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.
Zápis je tedy povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí!
Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud se už jeho dítě v mateřské škole nevzdělává. V případě, že již dítě (pro které je od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání povinné) do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání dítěte, vzdělávání v přípravné třídě, vzdělávání v zahraniční škole – jiný způsob vzdělávání je zákonný zástupce povinen oznámit řediteli MŠ).

 

Vyplnění a tisk elektronických žádostí: 5. 4. – 30. 4. 2021

Žádosti o přijetí do MŠ vyplňujte na stránkách: Zápis do MŠ - České Budějovice
Vyplněný formulář uložíte jako datový soubor ve formátu pdf. Tento formulář následně vytiskněte, a to včetně přílohy Poučení. Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců a Příloha č. 1 (vyplněná a podepsaná dětským lékařem).
Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře!

Pokud potřebujete pomoci (např. nemáte možnost si žádost sami vytisknout):
1. Můžete kontaktovat naši MŠ, pomůžeme Vám s vygenerováním žádosti. Schůzku je nutné předem domluvit:
Kontakt: Bc. Jitka Kopnická, 702 018 138 nebo mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2. Pomoc s vygenerováním žádosti na Magistrátu města České Budějovice:
na odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.1/1, 3. patro – paní Lenka Baldíková, tel.: 386 801 502, v úředních hodinách pondělí a středa 9-11 hod. a 13-15 hod.
Vezměte si s sebou kartičku pojištěnce dítěte!

 

ZÁPIS – příjem vyplněných žádostí na MŠ: 3. 5. – 4. 5. 2021

Organizace zápisu:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Potřebné dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby: 


1. Do datové schránky školy (zaslat 3. 5. nebo 4. 5. 2021) – v případě, že má zákonný zástupce jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku


2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat 3. 5. nebo 4. 5. 2021) – nelze poslat prostý mail bez platného elektronického podpisu!


3. Vložením do boxu v mateřské škole – 3. 5. a 4. 5. 2021 v době od 08:00 do 16:00
Postup: Vstupujte vchodem z ulice Vl. Rady (naproti ZŠ). Na terase pavilonu Berušek (hned u vchodu – zelený pavilon) bude umístěn box, do kterého vhodíte požadované dokumenty. Za zavřenými skleněnými dveřmi bude stát zaměstnanec školy, který po Vašem odchodu dokumenty z boxu ihned vybere. Tímto se budou dokumenty považovat za doručené.


4. Osobní podání (výjimečně):
V případě, že potřebujete něco důležitého projednat osobně, je nutné, abyste se předem objednali na určitý čas. Schůzku je možné domluvit telefonicky na čísle 702 018 138 nebo mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Toto opatření děláme z toho důvodu, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


5. Poštou:
Doporučeným dopisem – zasílat od 30. 4. do 4. 5. 2021. Lhůta pro podání žádosti je zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty, tj. 4. 5. 2021 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání). V případě, že budete posílat dokumenty poštou, velmi Vás prosíme, abyste nás upozornili na to, že dopis odesíláte (např. telefonicky či SMS na číslo 702 018 138, mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a předejdeme tím případnému dohledávání dopisu.


Doložení řádného očkování dítěte:
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Řádné očkování dítěte potvrzuje na příloze žádosti lékař.

 

Co vkládat do obálky (mailu, datové schránky):
Budeme od Vás potřebovat tyto dokumenty:
1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/22 – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně podepište, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-mail, telefon), abychom se mohli s Vámi spojit – upřednostňujte prosím mailovou korespondenci před zasíláním dokumentů na adresu
2. Vyjádření lékaře (příloha žádosti)
3. POUČENÍ (příloha žádosti)
4. Kopie rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená, postačí prostá kopie)
Místo trvalého pobytu dítěte si ověříme na Magistrátu města.

 

Školské obvody MŠ

Statutární město České Budějovice vydalo vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol. To znamená, že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.

Vyhláška o školských obvodech MŠ

 

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice jsou společná a najdete je na webovém portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/kriteria-rizeni