Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu (§ 167 školského zákona).

Členové rady při ZŠ Vl. Rady:     
Bohumil Kalaš místopředseda  jmenován zřizovatelem
Václav König předseda školské rady   zvolen za zákonné zástupce
Iva Vopalecká  zapisovatel   zvolena za pedagogické pracovníky

 

Jednací řád a zápisy z jednání školské rady najdete v sekci Dokumenty.