Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu (§ 167 školského zákona).

Členové rady při ZŠ Vl. Rady:     
 Petr Štěpánek předseda školské rady, zapisovatel   jmenován zřizovatelem
 David Lederer místopředseda  zvolen za zákonné zástupce
 Jana Khuebachová    zvolena za pedagogické pracovníky

 

Jednací řád a zápisy z jednání školské rady najdete v sekci Dokumenty.