Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Minulé století – 20. století

Před 2. světovou válkou

Dne 11. 12. 1929 byla na žádost školského inspektora E. Drobila zřízena škola v Mladém se třemi postupnými třídami a počtem 56 dětí. Po jednání obecního úřadu o umístění bylo 1. patro domu č. 30 (majitel pan Ortmann) upraveno na třídy. Výuka začala 17. 11. 1930.

Postupně byla škola organizována jako čtyřtřídní, od šk. roku 1939/40 jako pětitřídní. Od 15.10. 1939 byla souběžně v Mladém otevřena jednotřídní státní obecná škola německá (v domě pana Šafránka).

Ve školním roce 1940/41 byly zabaveny všechny učebnice a knihy, od 3. ročníku byla zahájena povinná výuka němčiny. Během následujících let byl zredukován počet tříd na dvě. Ve školním roce 1944/45 byly zabrány učebny školy a žáci dostávali úkoly na doma v hostinci „Družstevní dům.“ V březnu r. 1945 (23.3.) nálet poškodil obec, rodiny s dětmi se odstěhovaly na venkov a výuka skončila zcela. Po osvobození v květnu 1945 učitelé opravili školu v navrácených prostorách a 22. 5. 1945 opět zahájili vyučování ve třech třídách.

Po 2. světové válce

Ve šk. roce 1946/47 byla zahájena výuka ruského jazyka od 4. ročníku. Šk. rok 1947/48 – škola fungovala opět jako čtyřtřídní. V následujícím roce byl zcela změněn školský zákon, vydány nové osnovy. Od šk. roku 1950/51 se ve škole vyučovalo v pěti třídách.

V lednu 1952 se obec Mladé připojila k městu České Budějovice, současně zřízena pro školu družina (umístěna v budově MNV). Během šk. roku 1951/52 bylo vybudováno školní hřiště naproti škole za finanční podpory SRPŠ. Od března 1953 fungovala kromě družiny i školní kuchyně s jídelnou v bývalém hostinci u Šimků v č.p. 23.

Rok 1958 - nová školní budova

Významným krokem byl šk. rok 1957/58, kdy za pomoci rodičů a obyvatel Mladého byla zahájena v akci Z výstavba nové školy. Náklady činily 501.982 Kčs. Slavnostní otevření školy se konalo 31. 8. 1958. Ve škole byla vybudována i kuchyně s jídelnou, kterou využívala družina. Na zahradě za školou byly upraveny pozemky i s malým bazénem.

Ve šk. roce 1960/61 začali žáci dostávat zdarma učebnice a školní potřeby. Škola byla organizována jako základní devítiletá škola s 1.- 5. ročníkem. Na školních pozemcích žáci pěstovali v rámci výuky a zájmových kroužků plodiny pro školní. kuchyni – na záhonech i ve sklenících, chovali slepice, králíky, holuby. Starali se také o opuštěná nebo poraněná zvířata.

Od šk. roku 1976/77 vyučování probíhalo podle nových osnov – 1. stupeň ZŠ od 1. do 4. třídy. Ve šk. roce 1978/79 začala výstavba mateřské školy a jeslí, čímž zaniklo školní hřiště. V akci Z začali obyvatelé Mladého (SRPŠ) budovat nové hřiště s fotbalovým zázemím.

Ve šk. roce 1980/81 byla škola vybavena první audiovizuální technikou (magnetofon, gramofon, televizor a promítač) a zároveň modernizována novým nábytkem (lavice a židle). Další úpravy probíhaly na školní zahradě – byly vysázeny stromy, keře a část zahrady byla využita jako učebna v přírodě.

I během dalších let rodiče pomáhali v rámci brigád při různých opravách školy i úpravách jejího okolí. V roce 1985 škola zorganizovala 1. slavnostní akademii v Družstevním domě pro veřejnost. V roce 1988 vznikla ve škole odborná učebna hudebny, vybavená pianem a elektrickými minivarhanami.

Po sametové revoluci

Od září 1991 školní družina užívala prostor v bývalém objektu jeslí (po provedených provozních úpravách). Ve šk. roce 1992/93 navázala škola spolupráci s rakouskou školou (vzájemné návštěvy žáků s učiteli). Plynovým topením byla škola modernizována ve šk. roce 1993/94, všechny třídy byly vybaveny novými lavicemi a židlemi.

Šk. rok 1994/95 – 1. a 2. třída se učila podle osnov „Obecná škola“, cizí jazyky byly zatím na prvním stupni pouze zájmově. V červnu 1995 byla provedena kompletní výměna střechy školy. Od tohoto roku si všichni žáci kromě žáků první třídy kupují sami sešity a školní potřeby. Probíhaly další opravy a rekonstrukce školy (fasáda, nátěry,…).

Školní rok 1995/96 znamenal změnu, škola se stala znovu pětitřídní, ve 4. a 5. ročníku se začal vyučovat anglický jazyk. 1997/98 – ve všech třídách prvního stupně se již vyučuje podle projektu „Obecná škola.“ Od 5. třídy byla zavedena rozšiřující výuka ČJ a M pro žáky s výhledem na studium na gymnáziích.