Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Minulé století – 20. století

Před 2. světovou válkou

Dne 11. 12. 1929 byla na žádost školského inspektora E. Drobila zřízena škola v Mladém se třemi postupnými třídami a počtem 56 dětí. Po jednání obecního úřadu o umístění bylo 1. patro domu č. 30 (majitel pan Ortmann) upraveno na třídy. Výuka začala 17. 11. 1930.

stara skola 1930 1958

Postupně byla škola organizována jako čtyřtřídní, od šk. roku 1939/40 jako pětitřídní. Od 15.10. 1939 byla souběžně v Mladém otevřena jednotřídní státní obecná škola německá (v domě pana Šafránka).

Ve školním roce 1940/41 byly zabaveny všechny učebnice a knihy, od 3. ročníku byla zahájena povinná výuka němčiny. Během následujících let byl zredukován počet tříd na dvě. Ve školním roce 1944/45 byly zabrány učebny školy a žáci dostávali úkoly na doma v hostinci „Družstevní dům.“ V březnu r. 1945 (23.3.) nálet poškodil obec, rodiny s dětmi se odstěhovaly na venkov a výuka skončila zcela. Po osvobození v květnu 1945 učitelé opravili školu v navrácených prostorách a 22. 5. 1945 opět zahájili vyučování ve třech třídách.

Po 2. světové válce

Ve šk. roce 1946/47 byla zahájena výuka ruského jazyka od 4. ročníku. Šk. rok 1947/48 – škola fungovala opět jako čtyřtřídní. V následujícím roce byl zcela změněn školský zákon, vydány nové osnovy. Od šk. roku 1950/51 se ve škole vyučovalo v pěti třídách.

V lednu 1952 se obec Mladé připojila k městu České Budějovice, současně zřízena pro školu družina (umístěna v budově MNV). Během šk. roku 1951/52 bylo vybudováno školní hřiště naproti škole za finanční podpory SRPŠ. Od března 1953 fungovala kromě družiny i školní kuchyně s jídelnou v bývalém hostinci u Šimků v č.p. 23.

Rok 1958 - nová školní budova

01 stavba skoly 1958 02 stavba skoly 1958 04 stavba skoly 1958 05 stavba skoly 1958

Významným krokem byl šk. rok 1957/58, kdy za pomoci rodičů a obyvatel Mladého byla zahájena v akci Z výstavba nové školy. Náklady činily 501.982 Kčs. Slavnostní otevření školy se konalo 31. 8. 1958. Ve škole byla vybudována i kuchyně s jídelnou, kterou využívala družina. Na zahradě za školou byly upraveny pozemky i s malým bazénem.

nova budova zs od 1958 01  

Ve šk. roce 1960/61 začali žáci dostávat zdarma učebnice a školní potřeby. Škola byla organizována jako základní devítiletá škola s 1.- 5. ročníkem. Na školních pozemcích žáci pěstovali v rámci výuky a zájmových kroužků plodiny pro školní. kuchyni – na záhonech i ve sklenících, chovali slepice, králíky, holuby. Starali se také o opuštěná nebo poraněná zvířata.

Od šk. roku 1976/77 vyučování probíhalo podle nových osnov – 1. stupeň ZŠ od 1. do 4. třídy. Ve šk. roce 1978/79 začala výstavba mateřské školy a jeslí, čímž zaniklo školní hřiště. V akci Z začali obyvatelé Mladého (SRPŠ) budovat nové hřiště s fotbalovým zázemím.

Ve šk. roce 1980/81 byla škola vybavena první audiovizuální technikou (magnetofon, gramofon, televizor a promítač) a zároveň modernizována novým nábytkem (lavice a židle). Další úpravy probíhaly na školní zahradě – byly vysázeny stromy, keře a část zahrady byla využita jako učebna v přírodě.

I během dalších let rodiče pomáhali v rámci brigád při různých opravách školy i úpravách jejího okolí. V roce 1985 škola zorganizovala 1. slavnostní akademii v Družstevním domě pro veřejnost. V roce 1988 vznikla ve škole odborná učebna hudebny, vybavená pianem a elektrickými minivarhanami.

Po sametové revoluci

Od září 1991 školní družina užívala prostor v bývalém objektu jeslí (po provedených provozních úpravách). Ve šk. roce 1992/93 navázala škola spolupráci s rakouskou školou (vzájemné návštěvy žáků s učiteli). Plynovým topením byla škola modernizována ve šk. roce 1993/94, všechny třídy byly vybaveny novými lavicemi a židlemi.

Šk. rok 1994/95 – 1. a 2. třída se učila podle osnov „Obecná škola“, cizí jazyky byly zatím na prvním stupni pouze zájmově. V červnu 1995 byla provedena kompletní výměna střechy školy. Od tohoto roku si všichni žáci kromě žáků první třídy kupují sami sešity a školní potřeby. Probíhaly další opravy a rekonstrukce školy (fasáda, nátěry,…).

Školní rok 1995/96 znamenal změnu, škola se stala znovu pětitřídní, ve 4. a 5. ročníku se začal vyučovat anglický jazyk. 1997/98 – ve všech třídách prvního stupně se již vyučuje podle projektu „Obecná škola.“ Od 5. třídy byla zavedena rozšiřující výuka ČJ a M pro žáky s výhledem na studium na gymnáziích.

Současné století – nové tisíciletí – 21. století

Od 1. 1. 2001 se ZŠ stala právním subjektem a byly k ní přičleněny dvě MŠ – MŠ Novohradská 66 a MŠ Kališnická 5.

Ve školním roce 2001/2002 se sešli žáci a pedagogové na společném pobytu na Šumavě o jarních prázdninách. V dalším školním roce byly takto naplánovány společně strávené prázdniny podzimní. V rámci tělesné výchovy začaly být pořádány pravidelné kurzy plavání a bruslení.

Od školního roku 2003/2004 začaly děti naší školy jezdit na konci školního roku na pobyt v přírodě.

V roce 2005/2006 založeno Sdružení rodičů a přátel školy v Mladém; zahájen dlouhodobý projekt společného setkávání předškolních dětí s prvňáčky v ZŠ (Těšíme se do školy). Žáci začali využívat při hodinách TV novou nafukovací halu za školní zahradou.

Ve školním roce 2006/2007 jsme poprvé pořádali jazykovědnou soutěž pro "malé" školy z okolí nazvanou Mlýnek v Mladém.

V roce 2007 probíhala během prázdnin 1. etapa rekonstrukce školy – v hospodářském pavilonu MŠ vznikla nová jídelna pro žáky ZŠ, modernizována byla i kuchyně. Zároveň probíhala modernizace pavilonu MŠ, který sloužil pro potřeby školní družiny (družina zde byla až do června 2008). Během školního roku 2008/2009 se do těchto prostor přesunulo oddělení z MŠ Novohradská.

Ve šk. roce 2007/08 byla zahájena výuka v 1. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu „Cesta k poznání a vědění.“

V červnu 2008 bylo započato s nástavbou na stávající objekt ZŠ.

2018 06 28 2018 06 28 014 001 P1020481 P1030392

 P1030606 P1040003 P1030438

Od června 2008 do prosince 2008 probíhaly v ZŠ stavební práce. Na konci srpna byla dokončena 1. etapa rekonstrukce a bylo zkolaudováno přízemí školy. Jedna třída se změnila na odbornou počítačovou učebnu (byla zde vyměněna okna a nově rozvedena elektrická instalace, rekonstruována byla i podlaha), byla upravena šatna a sklad v suterénu, který byl připraven pro umístění keramické pece. K zlepšení estetického vzhledu přispěla výměna staré dlažby na chodbách a v šatně a rekonstrukce topení, neboť bývalé nevzhledné trubky od topení byly vedeny po povrchu chodby. Pod novou dlažbu na chodbě byly umístěny nové rozvody elektrické instalace, topení a zdravotní instalace.

Od září 2008 do poloviny ledna 2009 se ještě žáci ze všech pěti tříd učili v přízemí budovy. Školní družina přestala využívat prostory v MŠ a byla přemístěna do budovy ZŠ. Současně s probíhající výukou pokračovala nástavba školy. Bylo to náročné období, které bylo složité z hlediska skloubení pokračujících stavebních prací a organizačního zabezpečení výuky spolu s dodržením všech bezpečnostních zásad.

V lednu 2009 byla zkolaudována celá škola. Kolaudačním souhlasem byly do trvalého užívání uvedeny tyto části:

výtah v 1.p.p., 1. n.p. a 2. n.p.

nástavba v úrovni 2. n.p. – chodba, ředitelna, učebna, školní družina, tělovýchovný sálek, plynová kotelna, WC (dívky, chlapci, personál, pro tělesně postižené), šatna personál, sklad pro Tv, kabinet, úklidová komora

Díky nástavbě se uvolnily některé prostory, v přízemí tak z jedné třídy mohla vzniknout počítačová učebna, v suterénu malá dílna s keramickou pecí.

V průběhu ledna a počátkem února 2009 byly všechny nové prostory vybaveny novým nábytkem a začaly být využívány. 12. 2. 2009 proběhlo slavnostní otevření nástavby ZŠ, kterého se zúčastnili zástupci Statutárního města České Budějovice, zástupci tisku a další pozvaní hosté.

O prázdninách 2009 započaly další stavební práce – byla vyměněna okna v suterénu a přízemí, okolo školy byla prováděna sanační opatření, nová dešťová kanalizace, dále byla zateplena fasáda.

V přízemních třídách (vyjma počítačové učebny, kde rekonstrukce proběhla už v roce 2008) byly vyměněny elektrické rozvody, demontovány původní PVC krytiny, zcela nefunkční dřevotřískové desky a parkety a nahrazeny novou podlahovou krytinou.

Ve školním roce 2009/10 rekonstrukce školy pokračovala úpravami školní zahrady, kde byly opraveny chodníky a instalovány nové herní prvky, pískoviště a altán. Ve dvou třídách byly nainstalovány interaktivní tabule.

Na počátku šk. roku 2010/11 proběhla modernizace počítačové učebny (15 nových PC), do dalších dvou tříd byly zakoupeny interaktivní tabule. V prostorách českobudějovické radnice proběhla výstava výtvarných prací žáků ZŠ. Zavedena tradice zahradní slavnosti a loučení s páťáky, spojené s přespáváním ve stanech na školní zahradě.

Od roku 2011/2012 probíhala již ve všech ročnících výuka podle školského vzdělávacího programu „Cesta k poznání a vědění“.

Ve školním roce 2012/2013 se ve škole všichni zapojili do projektu s názvem „To je moje Mladé“, který byl zaměřený na příběhy, fotografie a dokumenty místní lokality.

Pro rok 2014/2015 byly použity výtvarné práce žáků naší školy pro kalendář vydávaný Magistrátem města ČB. V tomto roce se naše škola zapojila do ověřování projektu ministerstva školství „Pohyb a výživa“.

Rok 2017/2018 se nesl ve znamení oslav 60 let od otevření nové budovy ZŠ v Mladém, kdy probíhal projekt „Šedesátka na krku, a přesto MLADÉ“.