sk prog cb

Historie školy

Historie školy

Minulé století – 20. století

Před 2. světovou válkou

stara skola 1930 1958

Dne 11. 12. 1929 byla na žádost školského inspektora E. Drobila zřízena škola v Mladém se třemi postupnými třídami a počtem 56 dětí. Po jednání obecního úřadu o umístění bylo 1. patro domu č. 30 (majitel pan Ortmann) upraveno na třídy. Výuka začala 17. 11. 1930.

Postupně byla škola organizována jako čtyřtřídní, od šk. roku 1939/40 jako pětitřídní. Od 15.10. 1939 byla souběžně v Mladém otevřena jednotřídní státní obecná škola německá (v domě pana Šafránka).

Ve školním roce 1940/41 byly zabaveny všechny učebnice a knihy, od 3. ročníku byla zahájena povinná výuka němčiny. Během následujících let byl zredukován počet tříd na dvě. Ve školním roce 1944/45 byly zabrány učebny školy a žáci dostávali úkoly na doma v hostinci „Družstevní dům.“ V březnu r. 1945 (23.3.) nálet poškodil obec, rodiny s dětmi se odstěhovaly na venkov a výuka skončila zcela. Po osvobození v květnu 1945 učitelé opravili školu v navrácených prostorách a 22. 5. 1945 opět zahájili vyučování ve třech třídách.

Po 2. světové válce

Ve šk. roce 1946/47 byla zahájena výuka ruského jazyka od 4. ročníku. Šk. rok 1947/48 – škola fungovala opět jako čtyřtřídní. V následujícím roce byl zcela změněn školský zákon, vydány nové osnovy. Od šk. roku 1950/51 se ve škole vyučovalo v pěti třídách.

V lednu 1952 se obec Mladé připojila k městu České Budějovice, současně zřízena pro školu družina (umístěna v budově MNV). Během šk. roku 1951/52 bylo vybudováno školní hřiště naproti škole za finanční podpory SRPŠ. Od března 1953 fungovala kromě družiny i školní kuchyně s jídelnou v bývalém hostinci u Šimků v č.p. 23.

Rok 1958 - nová školní budova

Rok 1958
Rok 1958
Rok 1958
Rok 1958
Rok 1958
Rok 1958
Rok 1958
Rok 1958

Významným krokem byl šk. rok 1957/58, kdy za pomoci rodičů a obyvatel Mladého byla zahájena v akci Z výstavba nové školy. Náklady činily 501.982 Kčs. Slavnostní otevření školy se konalo 31. 8. 1958. Ve škole byla vybudována i kuchyně s jídelnou, kterou využívala družina. Na zahradě za školou byly upraveny pozemky i s malým bazénem.

nova budova zs od 1958 01

Ve šk. roce 1960/61 začali žáci dostávat zdarma učebnice a školní potřeby. Škola byla organizována jako základní devítiletá škola s 1.- 5. ročníkem. Na školních pozemcích žáci pěstovali v rámci výuky a zájmových kroužků plodiny pro školní. kuchyni – na záhonech i ve sklenících, chovali slepice, králíky, holuby. Starali se také o opuštěná nebo poraněná zvířata.

Od šk. roku 1976/77 vyučování probíhalo podle nových osnov – 1. stupeň ZŠ od 1. do 4. třídy. Ve šk. roce 1978/79 začala výstavba mateřské školy a jeslí, čímž zaniklo školní hřiště. V akci Z začali obyvatelé Mladého (SRPŠ) budovat nové hřiště s fotbalovým zázemím.

Ve šk. roce 1980/81 byla škola vybavena první audiovizuální technikou (magnetofon, gramofon, televizor a promítač) a zároveň modernizována novým nábytkem (lavice a židle). Další úpravy probíhaly na školní zahradě – byly vysázeny stromy, keře a část zahrady byla využita jako učebna v přírodě.

I během dalších let rodiče pomáhali v rámci brigád při různých opravách školy i úpravách jejího okolí. V roce 1985 škola zorganizovala 1. slavnostní akademii v Družstevním domě pro veřejnost. V roce 1988 vznikla ve škole odborná učebna hudebny, vybavená pianem a elektrickými minivarhanami.

Po sametové revoluci

Od září 1991 školní družina užívala prostor v bývalém objektu jeslí (po provedených provozních úpravách). Ve šk. roce 1992/93 navázala škola spolupráci s rakouskou školou (vzájemné návštěvy žáků s učiteli). Plynovým topením byla škola modernizována ve šk. roce 1993/94, všechny třídy byly vybaveny novými lavicemi a židlemi.

Šk. rok 1994/95 – 1. a 2. třída se učila podle osnov „Obecná škola“, cizí jazyky byly zatím na prvním stupni pouze zájmově. V červnu 1995 byla provedena kompletní výměna střechy školy. Od tohoto roku si všichni žáci kromě žáků první třídy kupují sami sešity a školní potřeby. Probíhaly další opravy a rekonstrukce školy (fasáda, nátěry,…).

Školní rok 1995/96 znamenal změnu, škola se stala znovu pětitřídní, ve 4. a 5. ročníku se začal vyučovat anglický jazyk. 1997/98 – ve všech třídách prvního stupně se již vyučuje podle projektu „Obecná škola.“ Od 5. třídy byla zavedena rozšiřující výuka ČJ a M pro žáky s výhledem na studium na gymnáziích.

Současné století – nové tisíciletí – 21. století

Od 1. 1. 2001 se ZŠ stala právním subjektem a byly k ní přičleněny dvě MŠ – MŠ Novohradská 66 a MŠ Kališnická 5.
Ve školním roce 2001/2002 se sešli žáci a pedagogové na společném pobytu na Šumavě o jarních prázdninách. V dalším školním roce byly takto naplánovány společně strávené prázdniny podzimní. V rámci tělesné výchovy začaly být pořádány pravidelné kurzy plavání a bruslení.

Od školního roku 2003/2004 začaly děti naší školy jezdit na konci školního roku na pobyt v přírodě.

V roce 2005/2006 založeno Sdružení rodičů a přátel školy v Mladém; zahájen dlouhodobý projekt společného setkávání předškolních dětí s prvňáčky v ZŠ (Těšíme se do školy). Žáci začali využívat při hodinách TV novou nafukovací halu za školní zahradou.

Ve školním roce 2006/2007 jsme poprvé pořádali jazykovědnou soutěž pro "malé" školy z okolí nazvanou Mlýnek v Mladém.

V roce 2007 probíhala během prázdnin 1. etapa rekonstrukce školy – v hospodářském pavilonu MŠ vznikla nová jídelna pro žáky ZŠ, modernizována byla i kuchyně. Zároveň probíhala modernizace pavilonu MŠ, který sloužil pro potřeby školní družiny (družina zde byla až do června 2008). Během školního roku 2008/2009 se do těchto prostor přesunulo oddělení z MŠ Novohradská.

Ve šk. roce 2007/08 byla zahájena výuka v 1. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu „Cesta k poznání a vědění.“

V červnu 2008 bylo započato s nástavbou na stávající objekt ZŠ.

Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008
Nástavba školy - 2008

Od června 2008 do prosince 2008 probíhaly v ZŠ stavební práce. Na konci srpna byla dokončena 1. etapa rekonstrukce a bylo zkolaudováno přízemí školy. Jedna třída se změnila na odbornou počítačovou učebnu (byla zde vyměněna okna a nově rozvedena elektrická instalace, rekonstruována byla i podlaha), byla upravena šatna a sklad v suterénu, který byl připraven pro umístění keramické pece. K zlepšení estetického vzhledu přispěla výměna staré dlažby na chodbách a v šatně a rekonstrukce topení, neboť bývalé nevzhledné trubky od topení byly vedeny po povrchu chodby. Pod novou dlažbu na chodbě byly umístěny nové rozvody elektrické instalace, topení a zdravotní instalace.

Od září 2008 do poloviny ledna 2009 se ještě žáci ze všech pěti tříd učili v přízemí budovy. Školní družina přestala využívat prostory v MŠ a byla přemístěna do budovy ZŠ. Současně s probíhající výukou pokračovala nástavba školy. Bylo to náročné období, které bylo složité z hlediska skloubení pokračujících stavebních prací a organizačního zabezpečení výuky spolu s dodržením všech bezpečnostních zásad.

V lednu 2009 byla zkolaudována celá škola. Kolaudačním souhlasem byly do trvalého užívání uvedeny tyto části:

- výtah v 1.p.p., 1. n.p. a 2. n.p.

- nástavba v úrovni 2. n.p. – chodba, ředitelna, učebna, školní družina, tělovýchovný sálek, plynová kotelna, WC (dívky, chlapci, personál, pro tělesně postižené), šatna personál, sklad pro Tv, kabinet, úklidová komora

Díky nástavbě se uvolnily některé prostory, v přízemí tak z jedné třídy mohla vzniknout počítačová učebna, v suterénu malá dílna s keramickou pecí.

V průběhu ledna a počátkem února 2009 byly všechny nové prostory vybaveny novým nábytkem a začaly být využívány. 12. 2. 2009 proběhlo slavnostní otevření nástavby ZŠ, kterého se zúčastnili zástupci Statutárního města České Budějovice, zástupci tisku a další pozvaní hosté.

O prázdninách 2009 započaly další stavební práce – byla vyměněna okna v suterénu a přízemí, okolo školy byla prováděna sanační opatření, nová dešťová kanalizace, dále byla zateplena fasáda.

V přízemních třídách (vyjma počítačové učebny, kde rekonstrukce proběhla už v roce 2008) byly vyměněny elektrické rozvody, demontovány původní PVC krytiny, zcela nefunkční dřevotřískové desky a parkety a nahrazeny novou podlahovou krytinou.

Ve školním roce 2009/10 rekonstrukce školy pokračovala úpravami školní zahrady, kde byly opraveny chodníky a instalovány nové herní prvky, pískoviště a altán. Ve dvou třídách byly nainstalovány interaktivní tabule.

Na počátku šk. roku 2010/11 proběhla modernizace počítačové učebny (15 nových PC), do dalších dvou tříd byly zakoupeny interaktivní tabule. V prostorách českobudějovické radnice proběhla výstava výtvarných prací žáků ZŠ. Zavedena tradice zahradní slavnosti a loučení s páťáky, spojené s přespáváním ve stanech na školní zahradě.

Od roku 2011/2012 probíhala již ve všech ročnících výuka podle školského vzdělávacího programu „Cesta k poznání a vědění“.

Ve školním roce 2012/2013 se ve škole všichni zapojili do projektu s názvem „To je moje Mladé“, který byl zaměřený na příběhy, fotografie a dokumenty místní lokality.

Pro rok 2014/2015 byly použity výtvarné práce žáků naší školy pro kalendář vydávaný Magistrátem města ČB. V tomto roce se naše škola zapojila do ověřování projektu ministerstva školství „Pohyb a výživa“.

Rok 2017/2018 se nesl ve znamení oslav 60 let od otevření nové budovy ZŠ v Mladém, kdy probíhal projekt „Šedesátka na krku, a přesto MLADÉ“.

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image