Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Zápis 2022

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2021. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Termín zápisu v ZŠ, které zřizuje Statutární město ČB: čtvrtek 7. 4. a pátek 8. 4. 2022
Bližší informace na webu města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ 

Zápis 2021

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2021. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Termín zápisu v ZŠ, které zřizuje Statutární město ČB: 8. 4. 2021 a 9. 4. 2021
Bližší informace na webu města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/


Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

  

Vydávání žádostí: 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021

Pokud máte přístup k internetu, vygenerujte si žádost elektronicky na těchto stránkách: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete kontaktovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 3. patro, Lenka Baldíková, v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.

Na ZŠ je možné žádost získat pouze ve dnech zápisu, tj. 8. 4. a 9. 4. 2021.

Důležité informace: Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.). Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče:
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 9 a vyšší, Chrom, Opera,Safari a další HTML5 kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory. Pokud se vám vyplnění žádosti nedaří, zkuste použít jiný internetový prohlížeč, než obvykle používáte.

 

Příjem žádostí = vlastní zápis:
Čtvrtek 8. dubna 2021 a pátek 9. dubna 2021


Organizace zápisu:


Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Potřebné dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. Do datové schránky školy (zaslat 8. 4. nebo 9. 4. 2021) – v případě, že má zákonný zástupce jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat 8. 4. nebo 9. 4. 2021) – nelze poslat prostý mail bez platného elektronického podpisu!
3. Vložením do poštovní schránky školy8. 4. a 9. 4. 2021 v době od 12:00 do 16:00
Postup: U hlavního vchodu za prvními skleněnými dveřmi bude umístěna schránka, do které vhodíte požadované dokumenty. Za zavřenými druhými skleněnými dveřmi bude stát zaměstnanec školy, který po Vašem odchodu dokumenty ze schránky ihned vybere. Tímto se budou dokumenty považovat za doručené.
4. Osobní podání:
V případě, že potřebujete něco důležitého projednat osobně, je nutné, abyste se předem objednali na určitý čas. Schůzku je možné domluvit telefonicky na čísle 601 389 399 nebo mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Toto opatření děláme z toho důvodu, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
5. Poštou:
Doporučeným dopisem – zasílat v týdnu od 6. 4. do 9. 4. 2021. Lhůta pro podání žádosti je zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty, tj. 9. 4. 2021 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání). V případě, že budete posílat dokumenty poštou, velmi Vás prosíme, abyste nás upozornili na to, že dopis odesíláte (např. telefonicky či SMS na číslo 601 389 399, mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a předejdeme tím případnému dohledávání dopisu.
6. Karanténa, nemoc:
V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se nejpozději do 9. 4. 2021 zákonný zástupce spojí s ředitelkou školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ (možnost dodatečného zápisu).


Co vkládat do obálky (mailu, datové schránky):

Budeme od Vás potřebovat tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně podepište, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-mail, telefon), abychom se mohli s Vámi spojit
2. Kopie rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená, postačí prostá kopie)
3. Nepovinné: Papír s doplňujícími informacemi – např.:
- pokud nám chcete sdělit další údaje o dítěti, které považujete za důležité;
- informaci o tom, zda podáváte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ještě v jiné škole a kterou ze škol, kam podáváte žádost, preferujete

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, vložte do obálky:

1. Žádost o odklad povinné školní docházky
2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)
3. Doporučující posouzení odborného lékaře - dětský lékař (nebo klinického psychologa)
Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, vložte aspoň žádost o odklad, posouzení dodáte později.

Místo trvalého pobytu dítěte v Českých Budějovicích si ředitelka školy ověří na Magistrátu města.

Kritéria přijetí pro školní rok 2021/2022:

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 30 žáků.

Děti budou přijímány podle kritérií:

I. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (spádový obvod školy), v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém obvodu školy. Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los.
II. V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímat děti mimo spádový obvod školy:
a) Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2021 v ZŠ sourozence.
b) Dále budou děti přijímány podle vzdálenosti trvalého pobytu dítěte od ZŠ, Vl. Rady 1, ČB.

Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021, podléhají také výše uvedeným kritériím.

Odklad povinné školní docházky:


Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o odklad školní docházky svého dítěte na školní rok 2021/2022, předloží u zápisu do 1. ročníku souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit:
1. dětského lékaře (příp. klinického psychologa)
2. pedagogicko-psychologickou poradnu (např. v ČB http://www.pppcb.cz/)
a zajistit si od nich písemné doporučení odkladu školní docházky. Obě doporučení rodiče předloží u zápisu, kde zároveň předají i vytištěnou Žádost o odklad školní docházky dítěte (viz https://zapiszscb.c-budejovice.cz/). Výše uvedené je třeba řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP.

Školský obvod Základní školy, Vl. Rady 1, České Budějovice:
celé ulice:
Ant. Janouška, Březová, Fr. Halase, J. Dietricha, J. Masaryka, Jalovcová, Jasanová, Jasmínová, Javorová, Jedlová, K. V. Raise, Kališnická, Ke Špačkům, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Mechová, Na Bělidle, nám. Švabinského, Olivová, Osiková, Palmová, Potoční, U Červeného dvora, U Dráhy, V. Vydry, Vl. Rady, Vrbová, Zd. Fibicha
části ulic:
Novohradská sudá čísla od č. 44 do č. 80, lichá čísla od č. 33 do č. 69.

 

Bližší informace: Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy – telefon 601 389 399, 387 240 537; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.