sk prog cb

Aktuality

Ohlédnutí - školní rok 2022/2023

Ohlédnutí - školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/2023 je u konce. Po vynucené covidové přestávce jsme se zase rozběhli a uspořádali mnoho akcí.

Výuka plavání
Výuka plavání probíhala od září 2022 v rámci povinné školní tělesné výchovy a zúčastnili se jí žáci 2. a 3. ročníku. Výuku zajišťovala plavecká škola Plavání České Budějovice o. s. Celkem proběhlo 20 hodin výuky (10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách).

Kurz základního bruslení
Výuka bruslení se konala od listopadu 2022 do února 2023 v rámci školní tělesné výchovy a byla určena pro všechny žáky školy. Výuku zajišťovalo Studio pohybu na zimním stadionu v Českých Budějovicích. Celkem proběhlo 10 výukových lekcí.

Programy primární prevence
Veselé zoubky – preventivní program pro žáky 1. třídy
Český červený kříž – Mladý zdravotník – školení 1. pomoci určené pro žáky 4. a 5. tříd

Naučné, výukové, interaktivní programy a exkurze
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia – Pokusy s vodou – určeno pro žáky 4. a 5. třídy
Hvězdárna a planetárium České Budějovice – Vzdálený vesmír – pro žáky 5. ročníku
Programy Jihočeské vědecké knihovny:
1. třída – Příběh o knížce (od spisovatele ke čtenáři)
2. třída – Literární žánry
3. třída – Pověsti
4. třídy – Literární žánry
5. třída – Literární žánry
Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. – Babička Chrotta vypráví – pohádka o hudebních nástrojích – pro žáky 1. a 2. třídy
Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. – Vývoj hudebních nástrojů od starověku po současnost – ukázka nástrojů, živé nahrávky – pro žáky 3. – 5. třídy
ZOO, jak ji neznáte – ukázka zvířat, beseda s chovateli ze ZOO Dvorec u Borovan – pro žáky všech tříd
Česká spořitelna – Abeceda peněz – program na podporu finanční gramotnosti – pro žáky 2. a 4. tříd
Zahrádkářský svaz Nové Hodějovice – ukázka výpěstků místních zahrádkářů, zajímavosti ze života včel – pro žáky všech tříd
Dobrodružství s technikou – Výstaviště ČB – roboti, virtuální realita, vědecké pokusy, experimenty – 2. a 3. třída
Památník J. Žižky v Trocnově – Archeoskanzen – ukázka života v husitské době – pro žáky 4. tříd

Kulturní představení
Pekelná pohádka – divadýlko Mrak – divadelní představení (ve škole) pro všechny žáky
Jihočeská filharmonie: Nespoutaná moderna – koncert moderní hudby – koncertní sál kostela sv. Anny – pro žáky 2. až 5. tříd
Bella a Sebastián – filmové představení v kině Kotva – pro všechny žáky

Žákovská vystoupení
Vystoupení žáků na vánočních trzích a na zahradní slavnosti
„Kouzlo vody“ – divadelní představení žáků hudebně-dramatického kroužku na zahradní slavnosti

Další akce
Přivítání prvňáčků žáky 5. ročníku na počátku roku
Tvoření pro seniory
Zapojení do veřejných sbírek – Fond Sidus
Den otevřených dveří v ZŠ
Mikulášská nadílka
Vánoční besídky ve třídách (předávání dárků, koledy, …)
Cvičný poplach – evakuace ZŠ
Mlýnek v Mladém – soutěž z českého jazyka pro žáky 3. – 5. ročníku z „malých“ škol na Českobudějovicku
Zahradní slavnost – soutěže pro děti, vystoupení žáků školy pro rodiče, rozloučení se žáky 5. třídy
Prohlídka centra Českých Budějovic, výstup na Černou věž – pro žáky 1. třídy
Sportovně-zábavný den v přírodě – pro žáky 2. a 3. třídy
Spaní ve škole – žáci 5. ročníku
Tvůrčí psaní – příspěvky do školního časopisu Střela

Dlouhodobé projekty

Mezi pravidelné každoroční projekty patří projekt Těšíme se do školy, který je společný pro MŠ a ZŠ, je určen předškolákům a žákům 1. ročníku. Dalším dlouhodobým projektem je pořádání školy v přírodě.

Cílem projektu Těšíme se do školy je seznámit předškolní děti se školním prostředím, odstranit ostych či strach ze školy, posilovat sociální chování ve vztahu k ostatním lidem, předvést předškolákům práci ve škole a zapojit je do různých činností. Ve školním roce 2022/2023 proběhl již sedmnáctý ročník tohoto projektu.

Celoškolní projekty

Pěšky do školy – zapojení do celostátní kampaně. Jedná se o projekt, který se uskutečnil během měsíce září a byl určen pro všechny žáky školy. Žáci byli motivováni k tomu, aby do školy chodili pěšky, jezdili na kole či koloběžce, případně využili MHD. Dále se zamýšleli nad zdravotními přínosy pravidelné chůze a byli seznamováni s ekologickým přínosem omezení automobilové dopravy ve městě. Uvědomovali si, jaké mají možnosti při přesunech po městě a zaznamenávali si, jakým způsobem se do školy dopravili.

Den zdraví – celoškolní projekt, do kterého byli zapojeni žáci všech tříd. Projekt byl zaměřený na psychickou relaxaci, duševní harmonii, správné nastavení mysli.

V budově školy (ve třídách, v tělocvičně) bylo šest stanovišť. Žáci všech ročníků byli rozděleni ve skupinách napříč všemi třídami a postupně absolvovali aktivity na každém stanovišti.
stanoviště – EMOCE – sebepoznání, kooperace, kreativita
stanoviště – JSME JEDEN TÝM – sebeprezentace, vzájemné poznávání, fotokoutek
stanoviště – POMNĚNKOVÝ DEN – nálady, pocity, bezpečné chování dětí
stanoviště – TOHLE ZVLÁDNU LEVAČKOU?! – nejsme stejní, manuální zručnost
stanoviště – HRY V KRUHU – poznávání ostatních, spolupráce, důvěra, partnerství
stanoviště – JÓGA – jóga jako podpora duševního zdraví
Po návratu do svých domovských tříd obdržel každý žák kartu, kde prostřednictvím smajlíků ohodnotil svůj vlastní pocit z konkrétní aktivity.

Školní deník – projekt byl realizován po celý školní rok (září – červen) a byl určen všem žákům školy.
Žáci si v průběhu celého školního roku zaznamenávali do deníku informace o aktivitách v daném měsíci, zvažovali, co se naučili nového (nejen ve škole), zkoušeli vymyslet nějaký vzkaz pro rodiče a následně každý měsíc ohodnotili formou smajlíků. Současně se seznamovali s významnými dny (Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, Mezinárodní den zvířat, Den bez aut, Mezinárodní den mateřského jazyka apod.) – ke každému z významných dnů byl uveden stručný výklad o jeho původu a poslání. Někdy záznam v deníku doplnili žáci vlastní ilustrací.

Součástí deníku byla i mapa ČR, na kterou si žáci mohli vyznačovat místa, která navštívili. V některých měsících bylo zaznamenávání do deníku součástí domácích aktivit.

Třídní projekty

Abeceda peněz – osmihodinový projekt žáků 2. třídy, jehož cílem bylo získat základní povědomí o penězích, jejich použití, významu financí v rodině a o správném hospodaření s penězi. Jedna hodina proběhla pod vedením externího lektora z České spořitelny. Na začátku i na konci projektu žáci absolvovali stejný finanční test a bylo tak možné porovnat znalosti před a po absolvování projektu. U žáků došlo ke zlepšení o 6,4 %.

Vyjmenovaná slova jinak – projekt žáků 3. třídy byl v délce šesti vyučovacích hodin a byl rozdělen do dvou dnů. Cílem bylo procvičení a zopakování probraných vyjmenovaných slov hravou formou, procvičení pamětného sčítání, odčítání a dělení se zbytkem (vše za pomoci vyjmenovaných slov).

Putování s Oskárkem – jednalo se o celoroční projekt pro žáky 1. třídy. Žáci si postupně nosili domů na víkend plyšového papouška Oskárka a poté ostatním vyprávěli, co s Oskárkem zažili. Cílem tohoto projektu bylo překonání ostychu mluvení před spolužáky, umění ovládat své emoce, dodržovat předem dohodnutá pravidla, podporovat zájem o výuku, seznámit spolužáky se zálibami, které vykonávají mimo školu, rozvíjet komunikaci, slovní zásobu a vyjadřování se vlastními slovy.

Soutěže a přehlídky:

Jílovický pidimaraton – sportovní soutěž malých škol na Českobudějovicku (běh v terénu: 800 – 1 200 metrů)
Účast: 6 žáků (3. – 5. roč.)
Ocenění: 3 bronzové medaile

Logická olympiáda – základní kolo, krajské kolo, kategorie A (3. – 5. třída)
Účast: 3 žáci
Umístění v krajském kole: 18. a 24. místo

Matematická olympiáda – školní kolo, okresní kolo kategorie Z5
Účast v okresním kole: 6 žáků
Ocenění: 1. – 6. místo – 1 žák
úspěšný řešitel – 2 žáci

Recitační soutěž – školní kolo
Účast: 29 žáků ze všech ročníků ve 3 kategoriích

Hrdějovický Vavřínek – recitační přehlídka malých škol na Českobudějovicku
Účast: 5 žáků
Ocenění: II. kategorie – 2. místo – 2 žáci
III. kategorie – 2. místo – 1 žák

Pangea – matematická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií – online školní kolo
Účast: Žáci 4. A, 4. B a 5. tříd

Borecký hlásek – pěvecká soutěž malých škol na Českobudějovicku
Účast: 5 žáků
Ocenění: 2 žáci

Klokan – mezinárodní matematická soutěž
Účast: 79 žáků – žáci 2. – 5. třídy (kategorie Cvrček – žáci 2. a 3. tříd, kategorie Klokánek – žáci 4. a 5. tříd)
Umístění: 1. místo v celostátním měřítku v kategorii Klokánek – 1 žák

Vrátecký Picasso – výtvarná soutěž malých škol na Českobudějovicku
Účast: 5 žáků (2. – 5. třída)
Ocenění: 1. místo – 1 žák, čestné uznání – 1 žák

McDonald´s Cup – oblastní kolo, fotbalový turnaj pro žáky I. stupně ZŠ
Účast: 19 žáků (tým A – 9 žáků, tým B – 10 žáků)
Ocenění: tým kategorie A vyhrál ve své skupině, celkově získal 3. místo

Soutěž Mladých zdravotníků – oblastní kolo – organizuje Český červený kříž
Účast: 11 žáků (rozděleni na dvě skupiny)
Ocenění: 5. a 6. místo

Olešnický lístek – přírodovědná soutěž malých škol na Českobudějovicku
Účast: 5 žáků
Ocenění: 4 místo – 1 žák

Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo – kategorie 1. stupeň
Účast: 6 žáků

Mlýnek v Mladém
ZŠ Vl. Rady uspořádala v únoru 2023 patnáctý ročník soutěže Mlýnek v Mladém. Soutěž je určena pro žáky 3. – 5. ročníku z „malých“ škol na Českobudějovicku. Jedná se o soutěž jazykovědně zaměřenou (předstupeň Olympiády v českém jazyce). Žáci bývají rozděleni na 3 věkové kategorie.
Úkoly, které žáci plnili, byly zaměřeny zejména na práci s jazykem, tvořivost a slovní zásobu. Některé soutěžní úkoly žáků 5. třídy jsou koncipovány tak, aby si žáci měli možnost vyzkoušet typy úloh, které bývají v zadávacích testech u přijímacího řízení na víceletá gymnázia.
Během vyhodnocování prací soutěžících žáci zhlédli divadelní představení Víti Marčíka.

Zúčastněné školy:
ZS Borek
ZŠ Hrdějovice
ZŠ Nedabyle
ZŠ Jarošov nad Nežárkou
ZŠ Jílovice
ZŠ Olešnice
ZŠ TGM Nové Vráto
Celková účast:
Z výše uvedených škol soutěžilo celkem 15 žáků v I. kategorii (3. třída), 16 žáků v II. kategorii (4. třída) a 25 žáků ve III. kategorii (5. třída).

Účast ze ZŠ Vl. Rady: 12 žáků 3. – 5. tříd
Ocenění našich žáků: 2. místo v I. kategorii (3. třída) – 1 žák
1. místo v II. kategorii (4. třída) – 1 žák

 

A co se dělo ve školní družině?

Září
Poznávací a seznamovací hry – začleňování nových žáků do kolektivu (prvňáčci a ukrajinské děti), starší žáci byli ,,průvodci“ novým žákům, seznámení s provozem a řádem ŠD
Vzpomínky na prázdniny – výtvarné zpracování, sdílení zážitků se spolužáky, porovnání krajiny u nás a v zahraničí, zajímavosti
Den české státnosti (28. 9.) – výtvarné zpracování, seznámení se s legendou sv. Václava
Zahájení kroužků v rámci ŠD – jóga, výtvarné tvoření

Říjen
Tvoření z přírodnin – tvorba stromu, skřítků, postav; poznávání přírodnin a práce s nimi, proměny přírody na podzim, podzimní plody
Drakiáda – pouštění draků na fotbalovém hřišti
Halloween – strašidelné odpoledne na školní zahradě (stanoviště s tematickými úkoly), halloweenské tvoření, výroba výzdoby a rekvizit na strašidelné odpoledne

Listopad
Drakiáda – pokračování
Drátkování – pod vedením lektorky paní Irrové, tvorba náramku a srdíčka
Sv. Martin – seznámení s legendou, nácvik básniček a písniček, vyrábění koníků, hus
Svatomartinský lampionový průvod – pro veřejnost, společně s MŠ; průvod k Velkému jezu, setkání se sv. Martinem – přednes básní, zpěv písní (odměna – svatomartinský rohlíček – rozdělení se s bližním)

Prosinec
Vánoční tvoření – pokračování
Čertovské hrátky – rébusy, hádanky, křížovky s čertovskou tématikou; sv. Mikuláš – legenda
Vánoční trhy – vystoupení dramatického kroužku, výrobky žáků
Divadelní představení – Divadlo Divoloď – Jak Anička psala Ježíškovi
Ježíšek ve školní družině – předání nových hraček a výtvarných potřeb dětem

Leden
Tři králové – legenda, zpěv koledy, zvyky, pranostiky, výtvarné zpracování
Výtvarná tvorba se zimní tematikou – výzdoba školy
Týden deskových a jiných her – soutěže, turnaje, objevování nových her
Hrátky na sněhu – stavby ve sněhu, sněhuláci, jízda na bobech/saních

Únor
Karnevalové přípravy a masopust – rozdíly masopust x karneval, ukázky ze zahraničí, tematická videa, výtvarné zpracování, tvorba masek, výzdoba
Karneval – zábavné a soutěžní odpoledne s hudbou v tělocvičně (s panem Jiřím Krškou)
Školní kolo recitační soutěže – v rámci odpolední školní družiny
Divadelní představení – Divadlo Víti Marčíka – Robinson Crusoe; v rámci soutěže Mlýnek v Mladém
Zahájení činností – Tvořivá hra (pí. vych. Čapková), Mladý zdravotník (pí. vych. Braunová), Mladý záchranář (pí. vych. Němčíková)

Březen
Velikonoční přáníčka pro seniory – ve spolupráci s paní Babickou; výroba přáníček pro seniory v hospicích a domovech důchodců
Velikonoce a velikonoční tvoření – tradice, krajové odlišnosti, tematická videa, velikonoční výzdoba a dekorace, tvorba přáníček pro rodiče/prarodiče
Básničkový den (21. 3.) – dětská tvorba básniček na téma jaro, Velikonoce či volné téma
Pokračování činností – Mladý zdravotník, Mladý záchranář, Tvořivá hra

Duben
Velikonoční tvoření – pokračování
Bezpečný duben – dopravní výchova, chování v rizikových situacích, IZS, kvízy
Slet čarodějnic – čarodějnický rej na školní zahradě, stanoviště s úkoly
Pokračování činností – Mladý zdravotník, Mladý záchranář, Tvořivá hra

Květen
Recyklotvoření – tvoření z netradičních materiálů, třídění odpadů, recyklace materiálů, rozvíjení prostorové představivosti, motivační aktivity
Svátek matek – výroba přáníček a dárků pro maminky
Beseda o včelaření – pan Chyňava – ukázka včelaření, včelařských potřeb, výroba a ochutnávka medu, ukázka proskleného úlu, život včel, kresba/malba včely
Mladý zdravotník – účast dvou družstev v oblastním kole soutěže
Pokračování činností – Mladý záchranář, Tvořivá hra

Červen
Recyklotvoření – pokračování
Výroba drobných dárků pro žáky 5. ročníku na zahradní slavnost
Tvořivá hra – výstava výrobků a fotografií na školní chodbě

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image